ימי שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק א

ימי שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] כל הגוזל את חבירו שו"פ עובר בל"ת שנאמר לא תגזול ואין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה. נ"ב בריש הלכות תמורה כתב רבינו ז"ל הטעם דלוקין על התמורה אע"ג דהוי ניתק לעשה משום דאית בה תרי לאוין ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי עיי"ש ונראה לכאורה דהתוס' ז"ל פליגי על כלל זה שכתבו בריש פ' איזהו נשך דמאי דלא מוקי ליה בגזל ולעבור עליו בשני לאוין משום דהוי ניתק לעשה ואין לוקין עליו אבל כי מוקמינן אכובש שכר שכיר לקי שפיר באם אינו ענין עיי"ש ועיי"ש להגאון מהרש"א ז"ל ומ"ש בענ"ד לעיל בחי' ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.