ימי שלמה הלכות בכורות פרק ד

ימי שלמה הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] בהמת השותפין חייבת בבכורה וכו'. נ"ב כתב מרן ז"ל בשו"ע סימן ש"כ ס"ו בזמן הזה מותר לשתף עם הגוי וכו' כדי שלא יבא לידי איסור גיזה ועבודה ופי' שם הט"ז ז"ל לאפוקי בזמן הבית אסור להפקיע קדושתו שיוכל להקריב ע"ג המזבח ע"כ ולפי מ"ש רבינו ז"ל בסוף הל' מעשה הקרבנות דבזמן הזה גם כן מותר להקריב אע"פ שאין בית נראה דאין לחלק בין בזמן הזה לבזמן הבית וכבר כתבתי בענין זה לעיל פ"ב ה"ז קחנו משם.
(אמ"ה עבדו ותלמידו המל"מ ז"ל העלה דספק דרבנן אפילו בדבר שיש לו עיקר מן התורה אזלינן לקולא והוכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.