ימי שלמה הלכות ביכורים פרק ד

ימי שלמה הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. נ"ב כתב מרן כ"מ ז"ל דהכי איפסיקא הלכתא בירושלמי. ותמה המל"מ ז"ל דלמה פסק כהירושלמי מאחר דבפ"ג דמכות קאמר רב אשי כיון דאיכא בכורי הגר דבעי למימר אשר נשבעת לאבותינו ולא מצי אמר וכו' היכי שביק ש"ס דידן ופסק כהירושלמי וצ"ע ע"כ וי"ל כיון דאיכא מעשה רב כר' יהודה שפיר פסקינן כוותיה דהכי איתא התם אמר ריב"ל הל' כר' יהודה אתא עובדא קומי ר' אבהו ואורי כר"י ע"כ וזה מבואר בס' י"מ בסוף ספרו אות י"ט עיי"ש עיני דוד נדפס מחדש למהר"ד אמאדו ז"ל והא דאורי ר' אבהו כר"י לאו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.