ימי שלמה הלכות אישות פרק כג

ימי שלמה הלכות אישות פרק כג

  

הלכה יח
[יח] נשאת הבת וכו'. כתב הרב המגיד ז"ל עוד שנינו הפקחין היו כותבין כל זמן שאת עמי וכו' וכתב הרשב"א ז"ל מסתברא שאם כתב לה כן וגרשה והחזירה כבר נתבטל תנאו ואע"פ שהחזירה אין לה עליו מזונות וכו' כדתניא בן לוי שמכר שדה לישראל על מנת שהמעשר שלי מעשר שלו וכו' ועוד הביא ראיה לזה מן הירושלמי עכ"ל והר"ן ז"ל בפי' דמתני' ביאר משמו ראייתו מן הירושלמי וז"ל ומפורש מצאתי כן בירושלמי דגרסינן התם כל זמן שאת עמי מתה אינה עמו גרשה אינה עמו החזירה מאן דאמר לכתובה ולא לתנאין הכי נמי מאן דאמר בין לכת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.