ימי שלמה הלכות איסורי ביאה פרק ד

ימי שלמה הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה יב
[יב] אסור לאדם לבוא על אשתו סמוך לוסתה וכו'. כתב הרב המגיד ז"ל בשם הרמב"ן והרשב"א ז"ל דדוקא תשמיש הוא דאסור אבל בשאר מיני קריבות שרי וכן כתב בהגהות מיימוני בשם הרמב"ן וראב"ן ומרן ב"י ז"ל סי' קפ"ד היתה נוסחתו בהגהות מיימוני ראב"ד במקום ראב"ן ומתוך כך השיג על התרומת הדשן ז"ל דרצה להחמיר בחבוק ונשוק וכתב דמ"ש בהגה"ה דשאר פרישות שרי היינו כגון מזיגת הכוס וכו' עיי"ש והרי הראב"ד דהוא מאריה דהך שמעתא בהגהות מיימוני העיד עליו הרשב"א ז"ל דהוא שרי בכל מיני קריבות עיי"ש ולפי נוסחתינו בהג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.