ימי שלמה הלכות אבל פרק יא

ימי שלמה הלכות אבל פרק יא

  

הלכה א
[א] אע"פ שאין אבילות במועד קורע על מתו במועד וכו'. נ"ב עיין להרב מל"מ ז"ל וכן פסקו הטור ושו"ע באו"ח סי' תקמ"ז וביו"ד סי' ש"מ כדעת רבינו ז"ל דקורעים במועד ושלא כדעת בה"ג ז"ל שהביא הרא"ש ז"ל בפ' ואלו מגלחין דס"ל דאין קורעין בחול המועד וכתב שם הרא"ש ז"ל בסי' נ"ט והא דפליגי לעיל בשומע שמועה ברגל אם קורע לאחר הרגל אלמא לכו"ע אינו קורע ברגל התם מיירי כששמע ביו"ט ולא בחוה"מ מדקאמר ברגל ולא קאמר במועד ע"כ. ומור"ם ז"ל באו"ח כתב דיש חולקים ונהגו בני אשכנז שלא לקרוע במועד כי אם על אביו וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.