ימי שלמה הלכות אבל פרק ו

ימי שלמה הלכות אבל פרק ו

  

הלכה יג
[יג] מי שתכפוהו אביליו וכו' וכן וכו' הרי אלו מגלחין וכו'. נ"ב אמר משה הלוי רבינו ז"ל לא הזכיר כי אם שתי חלוקות תכפוהו אביליו גרידא דהתם שרי להקל בתער דוקא וכן מי שאירע בו אחד מכל אלו שאמרו ואחר כך תכפוהו אביליו דמגלח כדרכו אבל הרי"ף והרא"ש והטור ושו"ע ז"ל נקטו עוד חלוקה אחרת והוא מי שבא ממדינת הים וחבריו ואחר כך אירעו אבל אחת גרידא דאסור לגמרי ככל שאר אבל דעלמא, ורבינו ז"ל השמיטה ואולי סמך אסתמא דמלתא כיון דלא פירש בו שום שריותא הרי הוא ככל שאר אבל דעלמא ולא העדיפו כח אחד מכל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.