ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים

  

+יט+ דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים תהיו [יט, ב], תני ר' חייא מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה, רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בתוכה, אנכי ה' אלהיך וכתיב הכא אני ה' אלהיכם, לא יהיה לך וכתיב הכא אלהי מסכה לא תעשו, לא תשא וכתיב הכא ולא תשבעו בשמי לשקר, זכור את יום השבת וכתיב הכא ואת שבתותי תשמורו, כבד את אביך וכתיב הכא איש אמו ואביו תיראו, לא תרצח וכתיב הכא לא תעמוד על דם רעך, לא תנאף וכתיב הכא מות יומת הנואף והנואפת, לא תגנוב וכתיב הכא לא תגנובו, לא ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.