ילקוט שמעוני תורה פרשת במדבר

ילקוט שמעוני תורה פרשת במדבר

  

[רמז תרפג] +א+ וידבר ה' אל משה במדבר סיני [א, א], זה שאמר הכתוב צדקתך כהררי אל, אמר רבי מאיר משל את הצדיקים בדירתן, ומשל את הרשעים בדירתן, משל הצדיקים בדירתן במרעה טוב ארעה אותם ובהרי מרום ישראל יהיה נוהם, ומשל את הרשעים בדירתן כה אמר אדני ה' ביום רדתו שאולה האבלתי כסיתי עליו את תהום, במה הרשעים מתכסין כשהן יורדין לגיהנם בתהום, חזקיה ברבי חייא אמר הגיגית הזו במה מכסין אותה בכלי חרס מפני שהוא מינה, כך הרשעים כתיב בהן והיה במחשך מעשיהם, לפיכך הם חשוכים לפני הקב"ה, והוא מורידן לשאול שהיא חשכה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.