ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהעלותך

  

+ח+ אמר רבי יהודה ברבי שלום מצינו שהיה המשכן שקול כנגד מעשה בראשית, כיצד ביום הראשון נבראו שמים וארץ וכתיב בהם נוטה שמים כיריעה, ובמשכן כתיב ועשית יריעות עזים, ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל, ובמשכן והבדילה הפרוכת, בשלישי יקוו המים, ובמשכן ועשית כיור נחשת ונתת שמה מים, ברביעי יהי מאורות, ובמשכן ועשית מנורת זהב, בחמישי ועוף יעופף, ובמשכן והיו הכרובים פורשי כנפים, בששי תוצא הארץ נפש חיה בהמה, ובמשכן אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה, בשביעי היה כולו אור, ובמשכן כיון שנכנס האלהים לתוכו התחיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.