יכהן פאר הלכות איסורי מזבח פרק ד

יכהן פאר הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ד
[ד] מאימתי תיפסל הבהמה או העוף משום מוקצה משיעשו בהן הכומרים מעשה. ובהשגת הראב"ד ז"ל יש נוסחא אחרינא אין מוקצה אסור אלא עד שעה שיגזזו או שיעבדו דמשעה שיגוזו אותו בטלה הקצאתו וחללוהו. ויש לעיין בשיטת הראב"ד ז"ל מהא דמבואר בתוספתא פ"ד דתמורה אמר שור זה לעכו"ם בית זה לעכו"ם לא אמר כלום שאין הקדש לע"ז יעו"ש. הרי להדיא כשיטת הרמב"ם ז"ל דבלא מעשה אינו נאסר. ויקשה מכאן על שיטת הראב"ד ורש"י ז"ל בתמורה שם והרמב"ן ז"ל ב"ב בפ' יש נוחלין דא"צ מעשה שיחול עליו שם ע"ז. ועי' בתמורה (כ"ח) אין מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.