יחזקאל

יחזקאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12228 מקורות עבור יחזקאל. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רפו

 סוף כל הדורות רבי אומר הרי הוא אומר +תהלים טו א+ ה' מי יגור באהליך +שם /תהלים/ טו ב+ הולך תמים ופעל צדק +שם /תהלים/ טו ג+ לא רגל על לשונו +שם /תהלים/ טו ד+ נבזה בעיניו נמאס +שם /תהלים/ טו ה+ כספו לא נתן בנשך ובמקום אחר הוא אומר +יחזקאל יח ה+ ואיש כי יהיה צדיק וגו' ובסוף הענין הוא אומר +שם /יחזקאל/ יח ט+ צדיק הוא חיה יחיה וכי מה עשה זה הא כל היושב ואינו עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה סליק פיסקא

182

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רצד

 שמוחקים על מנת להוסיף לו על הדמים שאין שומעים לו תלמוד לומר וצדק יהיה לך. יהיה לך, מנה אגרנמוס על כך, מיכן אמרו הסיטון מקנח מדותיו אחת לשלשים יום ובעל הבית אחת לשנים עשר חדש וכו' מתני' אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן גרון אומר הרי הוא אומר +יחזקאל מו יא+ איפה לפר ואיפה לאיל ואיפה לכבש וכי מדת פרים ואילים וכבשים אחת היא והלא כבר נאמר +במדבר כט ג+ שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל ועשרון אחד לכבש אלא מלמד שאיפה גדולה ואיפה קטנה קרויה איפה סליק פיסקא

183

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

 בצק לעשות כונים למלכת השמים העיד בהם את הארץ שנאמר +שם /ירמיה/ ו יט+ שמעי הארץ הנה אני מביא רעה קלקלו בארץ שנאמר +הושע יב יב+ גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי העיד בהם את הדרכים שנאמר +ירמיה ו טז+ כה אמר ה' עמדו על דרכים וראו קלקלו בדרכים שנאמר +יחזקאל טז כה+ אל כל ראש דרך בנית רמתך העיד בהם את הגוים שנאמר +ירמיה ו יח+ לכן שמעי הגוים ודעי עדה את אשר בם קלקלו בגוים שנאמר +תהלים קו לה+ ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם העיד בהם את ההרים שנאמר +מיכה ו ב+ שמעו הרים את ריב ה' קלקלו בהרים

184

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שח

 כיוצא בו +ירמיה ד כב+ חכמים המה להרע, והלא דברים קל וחומר ומה כשהם מרעים קרויים חכמים אילו היו מטיבים על אחת כמה וכמה. כיוצא בו +שם /ירמיה ד כב/+ בנים סכלים המה ומה כשהם סכלים קרויים בנים אילו היו נבונים על אחת כמה וכמה. כיוצא בו +יחזקאל לג לא+ ויבאו אליך כמבוא עם וישבו לפניך עמי ושמעו את דבריך, יכול שומעים ועושים תלמוד לומר +שם /יחזקאל לג לא/+ ואותם לא יעשו והלא דברים קל וחומר ומה כשהם שומעים ואינם עושים קרויים עמי אילו שומעים ועושים על אחת כמה וכמה. משום אבה הדורס אמרו שחתו ישראל בכל לאוים שבתורה וכל

185

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיא

 גוים, כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל עמד וצפה ונסתכל שנאמר +חבקוק ג ו+ עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ולא היתה אומה באומות שהיתה ראויה לקבל את התורה אלא ישראל יצב גבולות עמים. דבר אחר בהנחל עליון גוים, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא עולם לאומות חלקם בגיהנם שנאמר +יחזקאל לב כב+ שם אשור וכל קהלה +שם /יחזקאל/ לב ל+ שמה נסיכי צפון וכל צידוני +שם /יחזקאל/ לב כט+ שמה אדום מלכיה ואם תאמר מי נוטל עשרם וכבודם של אלו הוי אומר אלו ישראל יצב גבולות עמים. דבר אחר בהנחל עליון גוים, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא מן האומות יראי חטא וכשרים

186

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שטו

 כענין שנאמר +דניאל י כ+ ואני יוצא והנה שר יון בא +שם /דניאל/ י יג+ ושר מלכות פרס עומד לנגדי +שם /דניאל/ י יג+ אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. דבר אחר ה' בדד ינחנו, עתיד אני להושיב אתכם נוחלים מסוף העולם ועד סופו וכן הוא אומר +יחזקאל מח ב+ מפאת קדים עד פאת ימה אשר אחד +שם /יחזקאל/ מח ו+ מפאת קדים ועד פאת ימה ראובן אחד +שם /יחזקאל/ מח ז+ מפאת קדים ועד פאת ים יהודה אחד מה תלמוד לומר אשר אחד ראובן אחד יהודה אחד שעתידים ישראל לטול אורך מן המזרח למערב על רוחב עשרים וחמשת

187

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיח

 בריתא כי היכי דכתיבא באלה הדברים. וכן מצינו באנשי מגדל שלא מרדו בהקדוש ברוך הוא אלא מתוך שלוה שנאמר +בראש' יא א+ ויהי כל הארץ שפה אחת וכן מצינו באנשי סדום שלא מרדו אלא מתוך מאכל שנאמר +איוב כח ה+ ארץ ממנה יצא לחם וכו' מתני' וכן הוא אומר +יחזקאל טז מח+ חי אני נאם ה' אם עשתה סדום וכבר היה רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבה נכנסים לרומי וכו' ברייתא באלה הדברים. וכן אתה מוצא באנשי מדבר שלא מרדו אלא מתוך מאכל ומשתה שנאמר +שמות לב ו+ וישב העם לאכול ושתה ויקומו לצחק מה נאמר

188

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכא

 דבר אחר אסוף עלימו רעות אין כתיב כאן אלא אספה שיהו כל פורעניות כלות והם אינם כלים וכן הוא אומר חצי אכלה בם, חצי יכלו אותם אין כתיב כאן אלא חצי אכלה בם חצי כלים והם אינם כלים. דבר אחר חצי אכלה בם אלו חצי רעב וכן הוא אומר +יחזקאל ה טז+ בשלחי את חצי הרעב הרעים בהם. (כז) מזי רעב ולחומי רשף, שיהיו מוזאים ברעב ומושלכים בחוצות וכן הוא אומר +ירמיה יד טז+ והעם אשר המה נבאים להם יהיו מושלכים בחוצות ירושלם. וקטב מרירי, לפי דרכך אתה למד שכל מי שהשד בו הוא מיריר. ושן בהמות, אל תהי קורא

189

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכד

 בהם צורך תלמוד לומר שמנים ממוחים שמרים מזוקקים שמנים שאין בהם כלום אלא פקטים וכן הוא אומר +ירמיה נא ז+ כוס זהב בבל ביד ה' משכרת כל הארץ מה דרכו של זהב לאחר שנשבר יש לו רפואה כך כשתפסק הפורענות מן האומות עתידה לחזור להם וכשמגיעה אצל ישראל מהו אומר +יחזקאל כג לד+ ושתית אותה ומצית ואת חרשיה תגרמי מה דרכו של חרס זה לאחר שנשבר אין לו רפואה כך כשתפסק הפורענות מן ישראל אין עתידה לחזור להם. חתום באוצרותי, מה אוצר זה חתום ואין מגדל פירות כך מעשיהם של רשעים אין מגדלים פירות אם אמרת כן מאבדים היו את

190

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא של

 ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא של (מ) כי אשא אל שמים ידי, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא בראו אלא במאמר ולא בראו אלא בשבועה ומי גרם לו לישבע מחוסרי אמנה הם גרמו לו לישבע שנאמר +תהלים קו כו+ וישא ידו להם להפיל אותם במדבר +יחזקאל לו ז+ אני נשאתי את ידי אל הגוים וגו'. ואמרתי חי אנכי לעולם, שלא כמדת בשר ודם מדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם הפיטקי נכנס לתוך אפרכיא שלו אם יכול ליפרע מן הפיטקי שלו הוא נפרע ואם לאו אין יכול ליפרע אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אם אינו נפרע מן

1234567891011121314151617181920