יחזקאל

יחזקאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12228 מקורות עבור יחזקאל. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דעמלק פרשה א

 לפי חרב, רבי יהושע אומר לא נוולם אלא דנם ברחמים. רבי אליעזר אומר לפי חרב למה נאמר למדנו שהמלחמה הזאת לא היתה אלא על פי הגבורה. אחרים אומרים נתקיים עליהם המקרא הזה לכן חי אני נאם ה' אלהים כי לדם אעשך ודם ירדפך אם לא דם שנאת ודם ירדפך (יחזקאל לה ו).

152

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א

 ויאמר יתרו ברוך ה' וגו'. אמר ר' פפיס, בגנות ישראל הכתוב מדבר, שהרי יש שם ששים רבוא בני אדם ולא עמד אחד מהם לברך למקום, עד שבא יתרו וברך למקום, שנא' ויאמר יתרו ברוך ה'. אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. מיד התנין הגדול ההוא, שנאמר בו +יחזקאל כט ג+ התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. - מתחת יד מצרים, מתחת שעבוד ההוא של מצרים. עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים. עד עכשיו לא הודה לו בדבר כי גדול ה', אמר, מתחלה לא היה עבד יכול לברוח ממצרים שהיתה סוגרת ומסוגרת, ועכשיו הוציא ששים

153

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה א

 מלכים א'= ו א+ ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. כל אלו עד שלא נבנה הבית, משנבנה הבית מנין [שמונין לבניינו,] ת"ל +דה"ב =דברי הימים ב'= ח א+ ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את בית ה'. לא רצו למנות לבנינו, ימנו לחורבנו, שנ' +יחזקאל מ א+ אחר אשר הוכתה העיר. לא רצו למנות לעצמם, ימנו לאחרים, שנ' +דניאל ב א+ בשנת שתים למלכות נבוכד נצר חלם נבוכד נצר חלומות; ואומר +חגי א טו+ בששי בשנת שתים לדריוש המלך; ואומר +שה"ש =שיר השירים= א ח+ אם לא תדעי לך היפה בנשים; ואומר +דברים כח

154

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ד

 בלבד, ת"ל וההר בוער באש עד לב השמים. ומה ת"ל כבשן, לשכך האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. כיוצא בו, +עמוס ג ח+ אריה שאג מי לא יירא. וכי מי נתן כח וגבורה בארי, לא הוא, אלא הרי אנו מכנין אותו מבריותיו, לשכך את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. כיוצא בו, +יחזקאל מג ב+ והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים. וכי מי נתן כח וגבורה במים, לא הוא, אלא הרי אנו מכנין אותו מבריותיו, לשכך האוזן. ויחרד כל ההר. והלא בכלל כל ההרים היה, שנ' +שופטים ה ה+ הרים נזלו מפני ה' זה סיני; ואומר +תהלים

155

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ז

 אלא התשובה ויום הכפורים תולין ויום המיתה וייסורין ממרקין, ועל זה נאמר אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון, ואומר +ש"א =שמואל א'= ג יד+ אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה, בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא במיתה. רבי אומר, שומע אני שלא יכפר יום מיתה, כשהוא אומר +יחזקאל לז יג+ בפתחי את קברותיכם, הא למדת שיום המיתה מכפר. רבי אומר, כל שהוא מלא תשא ולמעלן, התשובה מכפרת, מלא תשא ולמטה ולא תשא עמהם, התשובה תולה ויום הכפורים מכפר. ואי זה הוא מלא תשא ולמעלה, עשה ולא תעשה, חוץ מלא תשא; מלא תשא ולמטה, דברים שחייבין עליהם מיתת

156

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ח

 כך כל מי שהוא שופך דמים, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך, שנ' +בראשית ט ו+ שופך דם האדם וגו' כי בצלם אלהים עשה את האדם. - כתיב לא יהיה לך וכתיב כנגדו לא תנאף, מגיד הכתוב שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאלו מנאף אחר המקום שנ' +יחזקאל טז לב+ האשה המנאפת תחת אשה תקח את זרים וכתוב +הושע ג א+ ויאמר ה' אלי עוד לך אהב אשת אהובת רע ומנאפת וגו'. - כתיב לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא וכנגדו כתיב לא תגנוב, מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונב, לסוף בא לידי שבועת שוא, שנ' +ירמיה

157

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה טו

 העבד לקונו, והגנב חלק כבוד לעבד יותר מקונו, כביכול, הגנב עשה את העין של מעלה כאלו אינו רואה ואת האוזן כאלו אינה שומעת, כענין שנאמ' +ישעיה כט טו+ הוי המעמיקים מיי' לסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו, וכתיב +תהלים צד ז+ ויאמרו לא יראה יה, וכתיב +יחזקאל ט ט י+ כי אמרו עזב יי' את הארץ אין יי' רואה. ואם לא ימצא הגנב. למה נאמר, ממשמע שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שנים, שומע אני, אם נמצא הגנב ויש לו, בעל הבית פטור מכל דבר, מה תלמוד לומר אם לא ימצא הגנב, שומע אני, שאם נמצא גנב

158

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 שמעון בר יוחאי פרק יבפסוק א(א). ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים. מלמד שהיו כל הארצות כשרות לדיבור עד שלא נתקדשה ארץ ישראל אבל משנתקדשה ארץ ישראל לא היה דבור עם הנביאים בכל מקום אלא על המים שנ' היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר (יחז' א ג) ואומר ואני הייתי על אובל אולי (דנ' ח ב) ואומ' ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל (דני' י ד) וכן יונה לא היה מדבר עמו אלא על המים. ר' יהודה אומ' אף כתחלה לא היה דיבר עם הנביאים אלא

159

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 ישע' מט ג) ויהי לי לישועה. ישועה אתה לכל באי העולם ולי ביותר ויהי לי היה לי והווה לי היה לי לשעבר והווה לי לעתיד לבוא. יש' נושע בייי תשועת עולמים (ישע' מה יז). זה אלי ואנוהו. ר' אלעזר אומ' מנין שראתה שפחה על הים מה שלא ראהו ישיעהו /ישעיהו/ יחזקאל שנא' וביד הנביאים אדמה (הושע יב יא). ואומ' נפתחו השמים ואראה מראות אלקים (יחז' א א) מושלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שנכנס למדינה ואילת צפירה מקפתו וחיילות מלפניו ומאחריו וגבורים מימינו ומשמ[אלו הכל צריכין] לשאול עליו ולידע איזה הוא מפני שהוא בשר וד[ם כיוצא

160

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא יא

 בה מצות פריעה אמרו לו כשם שלא חסת על כבוד המקום כך אין חסין על כבודה אלא כל הניוול הזה מנוולה כל הרוצה לראות בא ורואה חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שלבה גס בהן אחד האנשים ואחד הנשים אחד קרובים ואחד רחוקים מותרים לראותה שנאמר ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה (יחזקאל כג מח). ונתן על כפיה, אבא חנין אומר משום ר' אליעזר כדי לייגעה כדי שתחזור בה והלא דברים קל וחומר אם כך חס המקום על עוברי רצונו על אחת כמה וכמה יחוס על עושי רצונו. וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים, מגיד הכתוב שאין המים נהפכים להיות מרים אלא

1234567891011121314151617181920