יוסף

יוסף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 66017 מקורות עבור יוסף. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ו

 חוצצין שהן של שעף לכלוכי פירות והכוחל שחוץ מן העין הרי אלו חוצצין: הלכה יצואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר והטיט והבצק שתחת הצפורן אפילו כנגד הבשר אין חוצצין כתות של גדיל שאינו מקפיד עליה והאבר והבשר המדולדלין באדם הרי אלו אין חוצצין ר' יוחנן בן יוסף אמר צפורן שפירש רובה הרי זה אינה חוצצת: הלכה יאכל החוצצין בכלים חוצצין בנדה ובגוי בשעת טבילה ובחולין אין חוצצין: הלכה יבטבעת שנתונה בלבינה של טיט טופח והטבילה טהורה ואם היה טיט היון וחיברו כאלו לא טבלה: הלכה יגלגין שהוא מלא מים שאובין ונתון על פיו טיט טופח אם

72

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ב

 אלא עשרים וארבעה חדש לפכך אם מניקה והולכת אפילו ארבע וחמש שנים אין לה אלא עשרים וארבע חדש: הלכה במינקת שמת בעלה הרי זו לא תיארס ולא תינשא עד שיהיו לה עשרים וארבעה חדש דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר שמנה עשר חדש ר' יונתן בן יוסף אומר בית שמאי אומרים עשרים וארבעה חדש ובית הלל אומרים שמנה עשר חדש אמר רבן שמעון בן גמליאל לדברי האומר עשרים וארבעה חדש מותרת לינשא לעשרים ואחד חדש לדברי האומר שמנה עשר חדש מותרת להנשא לחמשה עשר חודש שאין החלב נעכר אלא לאחר שלשה חדשים: הלכה גתנוק יונק והולך עשרים וארבע

73

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ח

 ושנה אותן ועבר הטהרות טהורות ששה סמנין ולא עבר הצפינן ועבר עליו הטהרות תלויות שאלו העביר עליו צפון מתחלה היה עובר: הלכה יבדם הנדה ודאי אין מעביר עליו שבעה סימנין ונוטל השק והעור אינו מעביר עליו שבעה סימנין הבגד הצבוע אין מיטמא בכתמים ור' יונתן בן יוסף אומר מטמא בכתמים: הלכה יגבגד שאבד בו כתם מעביר עליו שבעה סימנין ר' שמעון בן אלעזר אומר בודקן שכונת שכונת אבדה בו שכבת זרע אם היה חדש בודקו במחם ושחקין בודקין בחמה:

74

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ג

 ואחד או' הריני נזיר שכולם נזירין בית שמאי אומ' כולן נזירין ובית הילל אומ' אינו נזיר אלא ממי שלא נתקיימו דבריו ויביאו קרבן בשותפות ר' יהודה או' משום ר' טרפון אין אחד מהן לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה אמ' ר' יוסי אומ' היו בית שמאי באו' הריני נזיר שזה יוסף ונמצא יוסף שזה שמעון ונמצא שמעון שהוא נזיר ראה אנדרגינוס וא' הריני נזיר שזה איש ואחד אומ' הריני נזיר שאין זה איש הריני נזיר שהיא אשה ואחד אומ' הריני נזיר שאינה אשה הריני נזיר שהוא איש ואשה ואחד אומ' הריני נזיר שאינו איש ואשה הריני נזיר שאחד מכם נזיר

75

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד

 עומד עליהם וגו' אף המקום ברוך הוא הגין את בניו במצרים שנ' ופסח ה' על הפתח הלכה ובאברהם מהו אומ' ואברהם הולך עמם לשלחם אף המקום ברוך הוא הלוה את בניו ארבעים שנה שנא' זה ארבעים שנה ה' אליך עמך וגו' הלכה זיוסף זכה בעצמות אביו אף הוא לא נתעסק בו אלא משה שנ' ויקח משה את עצמות יוסף וגו' מלמד שכל העם היו עסוקין בביזה והוא עוסק במצוה שנ' חכם לבב יקח מצות וגו' אילו לא היה מתעסק בו משה לא היו ישראל מתעסקין בו ת"ל ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם אלא

76

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק י

 הלכה זעד שלא ירד יעקב לארם נהרים לא נתברך ביתו של לבן הארמי שנ' כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרוב ויברך ה' אותך לרגלי משירד מהו או' ויפרוץ לרוב ויברך ה' אותך לרגלי ואומ' נחשתי ויברכני ה' בגללך הלכה חעד שלא ירד יוסף למצרים לא נתברך ביתו של פוטיפר משירד מהו אומ' ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף הלכה טעד שלא ירד יעקב למצרים היה רעב שנ' כי זה שנתים הרעב וגו' משירד מהו אומ' הא לכם זרע וזרעתם את האדמה אמ' ר' יוסה כיון שמת יעקב אבינו היה רעב ליושנו שנ' ועתה אל

77

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א

 לומר ובוצע ברך ניאץ י"י משלו משל למה הדבר דומה לאחד שגנב סאה של חיטין טחנן ואפאן והפריש מהם חלה והאכיל לבניו היאך זה מברך אין זה מברך אלא מנאץ על זה נאמר ובוצע ברך ניאץ י"י: הלכה גדבר אחר ובוצע ברך ניאץ י"י אילו אחי יוסף שהיו אומ' מה בצע כי נהרוג את אחינו ר' יהושע בן קרחה אומ' מצוה לבצוע שנ' אמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם והלא כל מקום שיש משפט אמת אין שלום וכל מקום שיש שלום אין משפט אמת ואיזהו משפט אמת שיש בו שלום הוי אומ' זה הביצוע וכן הוא אומר בדוד ויהי דוד

78

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק א

 בבית הקברות מיטמא ללמוד תורה ולישא אשה ר' יהודה אומ' אם יש לו ממי שילמד הרי זה לא יטמא ואם לאו הרי זה יטמא ר' יוסי אומ' אף על פי שיש לו ממי שילמד הרי זה יטמא שאין מכל אדם אדם זוכה ללמוד אלא ממי שיזכה לו אמרו עליו על יוסף הכהן שהיה מיטמא ויוצא אצל ר' יוסי לציידן: הלכה טלא יצא הכהן לחוצה לארץ אפילו לישא אשה אלא אם כן הבטיחוהו תגרין שהקדימו זמנו של יריד או שאיחרו זמנו של יריד מותר אין אסור אלא זמנו של יריד בלבד: הלכה יארבע אבקאות הן אבק ריבית אבק שביעית

79

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

 הרחב מעשר אמות יתר מפתחו של היכל הרי זה צריך למעט כיצד ממעטו עושה לו פס וממעטו עד עשר אמות הלכה במבוי שיש לו צורת פתח אע"פ שרחב מעשר אמות הרי זה אין צריך למעט ר' ליעזר אומ' הכשר מבוי בלחיים מעשה בר' ליעזר שהלך אצל יוסף בן פרידה לאוכלין וראה לו מבוי שאין לו אלא לחי אחד אמ' לו עשה לו שנים אמ' לו אתה או' לסותמו אמ' לו יסתם מה ראיה לשבת בכך הלכה גרבן שמעון בן גמליאל או' כל מבוי שפחות מארבע אמות הרי זה אין צריך כלום הרחב מעשר אמות מעמיד פס באמצע ונותן

80

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ד

 הזאתו כשרה הזאות שבפרה שהיזן שלא לשמן או שאינן מכוונת או שחיסר אחת מהן או שטבל אחת והזה שתיים שתיים והזה אחת הרי אלו פסולות: הלכה גשמונה מתוך שבעה אם הוא כהן שעשה עמה מלאכה פסולה ואם כהן אחר כשרה שרפה אונן ומחוסר כפרה כשרה ר' יוסף הבבלי אומר אונן כשרה מחוסר כפרה פסולה: הלכה דשרפה שלא רחוץ ידים ורגלים פסולה ור' אלעזר ור' שמעון מכשירין שנ' בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו הא אין קידוש ידים ורגלים אלא לפנים: הלכה הר' יוסי הגלילי אומר עולות שהקריבו אבותינו על הר סיני אין בהם הפשט ונתוח

1234567891011121314151617181920