יוסף

יוסף מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 66017 מקורות עבור יוסף. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספרא שמיני - מכילתא דמילואים

 בו שמים וארץ. במעשה בראשית הוא אומר ויהי ערב ויהי בוקר וכאן הוא אומר ויהי וכיון שכילו ישראל את מלאכת המשכן בא משה וברכם, שנאמר וירא את כל המלאכה ויברך אותם משה מה ברכה ברכן אמר להם תשרה השכינה במעשה ידיכם רבי מאיר אומר כך ברכן ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים והם אמרו לו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו, ועל אותה שעה הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון, בנים המצויינים במלך שלמה במלך שהשלום שלו בעטרה שעטרה לו אמו זה אהל מועד שמצוייר בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש, אמו אין

182

ספרא בהר פרשה א עד פרק א

 ז) מנין לאורז ולדוחן ולפרגים ולשומשמים שהשרישו לפני ראש השנה כונסן אתה בשביעית תלמוד לומר ואספת את תבואתה בשביעית.(ח) יכול אע"פ שלא השרישו תלמוד לומר שש שנים תזרע שדך ואספת, ששה זרעים וששה אסיפים, לא ששה זרעים ושבעה אסיפים.(ט) ר' יונתן בן יוסף אומר מניין לתבואה שהביאה שליש לפני ראש השנה כונסה אתה בשביעית תלמוד לומר ואספת את תבואתה, ואף משהביאה שליש.

183

ספרא בחוקותי פרשה א פרק א

 מה שנאמר עוונותיכם הטו אלה וחטאתיכם (הסתירו פני' מכם משמוע) מנעו הטוב מכם.(ב) ונתתי גשמיכם בעתם, לא גשמי כל הארצות, הא מה אני מקיים ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך שיהיה שבע בא"י ורעב בכל הארצות, והם באים ולוקחים מכם ומעשירי' אותם בכספים כענין שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברי', וכן הוא אומר וכימיך דאבך שיהו כל הארצות דובאות כסף ומביאות לא"י.(ג) ונתנה הארץ יבולה לא כדרך שהי' עושה עכשיו אלא כדרך שעושה בימי אדם הראשון, ומנין שהארץ עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן יומה ת"ל זכר עשה לנפלאותיו,

184

ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ו

 והוא יושב ומשקלו, ואומר אקח בו פת אוכל אני ולא שבע, אקח בו תמרים שמא אוכל אני ושבע אעפ"כ אוכל ולא שבע שנאמר ואכלתם ולא תשבעו דבר אחר ואכלתם ולא תשבעו זה רעב של מהומה.(ג) ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיהם תאכלו אמרו עליו על דואג בן יוסף שמת והניח בן קטן לאמו והיתה מודדהו בטפחים בכל שנה ונותנת משקלו זהב לשמים וכשהקיפו מצודת ירושלים טבחתו בידה ואכלתו ועליה מקונן ירמיה ואומר ריבוני אם תאכלנה נשים פרים עוללי טיפוחים, משיבה רוח הקודש ואומר אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא, זה זכריה בן יהוידע הכהן, דבר אחר ואכלתם בשר בניכם ובשר

185

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מא

 ויאר לנו (שם /תהלים/ קיח כז) ד"א יאר זה מאור תורה שנאמר כי נר מצוה ותורה אור (משלי ו כג). ויחונך, יחונך במשאלותיך וכן הוא אומר וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם (שמות לג יט) ד"א יתן חנך בעיני הבריות וכן הוא אומר ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר (בראשית לט כא) ואומר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה (אסתר ב טו) ואומר ויתן האלהים את דניאל לחן ולחסד ולרחמים (דניאל א ט) ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם (משלי ג ד) ד"א ויחונך בדעת ובבינה ובהשכל ובמוסר

186

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מב

 מתחלף כתוב אחד אומ' ויקן דוד את חלקת הגורן בכסף שקלים חמשים (שמואל ב' כד כד) וכתוב אחד אומר ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות (ד"ה =דברי הימים= א' כא כה) כיצד יתקיימו שני מקראות הללו מקום הגורן בשש מאות ומקום המזבח בחמשים. רבי אומר משום אבא יוסף בן דוסתאי כתוב אחד אומר ויקן דוד את הגורן וכתוב אחד אומר ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות כיצד יתקיימו שני כתובים הללו הן שנים עשר שבטים היו ולקח מכל אחד ונטל חמשים שקל מכל שבט ושבט נמצא שש מאות שקלים מכל השבטים ר' אלעזר בן

187

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סח

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סח (סח) ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, מי היו נושאי ארונו של יוסף היו דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר מישאל ואלצפן היו שנטמאו לנדב ואביהוא ר' יצחק אומר אין צריך אם נושאי ארונו של יוסף היו יכולים ליטהר ואם מישאל ואלצפן היו יכולים ליטהר [ומי] היו למת מצוה נטמאו שנאמר ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא לא היו יכולים לעשות בו ביום אבל היו יכולים לעשות ביום שלאחריו נמצינו למדים שחל שביעי שלהם להיות ערב פסח. ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא, אם משה לא היה יודע אהרן היה יודע אלא

188

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פד

 זמן שישראל משועבדים כביכול שכינה משתעבדת עמהם שנאמר ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר (שמות כד י) וכה"א בכל צרתם לו צר (ישעיה סג ט) אין לי אלא צרת צבור צרת יחיד מנין ת"ל יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה (תהלים צא טו) וכן הוא אומר ויקח אדני יוסף אותו וגו' ויהי ה' את יוסף (בראשית לט כ - כא) וכן הוא אומר מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוי ואלהיו (שמואל ב' ז כג). ר' אליעזר אומר עבודה זרה עברה בים עם ישראל ואיזה זה זה פסלו של מיכה ר' עקיבא אומר אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו

189

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קו

 הקב"ה הסגירה והקב"ה טימאה והקב"ה טיהרה: שבעת ימים והעם לא נסע, ללמדך שבמדה שאדם מודד בה מודדים לו מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר ותתצב אחותו מרחוק (שמות ב ד) לפיכך עיכב לה המקום שכינה וארון כהנים ולוים וישראל ושבעה ענני כבוד שנאמר והעם לא נסע עד האסף מרים יוסף זכה בעצמות אביו ואין באחיו גדול הימנו שנאמר ויעל יוסף לקבור את אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים (בראשית נ ז - ט) מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה עצמו [משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנא' ויקח משה את עצמות יוסף וגו'] מי לנו

190

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלב

 נמצאו חמשה קורא אני עליו לרב תרבה נחלתו הרי שיצאו עמו חמשה בנים ממצרים ובכניסתם לארץ נמצאו עשרה קורא אני עליו ולמעט תמעיט נחלתו: איש, יצאו נשים טומטום ואנדרוגינוס: לפי פקודיו, מלמד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא לכל שבט ושבט לפי מה שהוא וכן הוא אומר וידברו בני יוסף את יהושע וגו' אני עם רב עד אשר כה ברכני ה' מהו אומר ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפריזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים (יהושע יז יד - טו). יותן נחלתו, שומע אני מעורבבים ת"ל אך בגורל אי בגורל שומע אני בינו

1234567891011121314151617181920