יוסיפון

יוסיפון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 171 מקורות עבור יוסיפון. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות

 ולוליאנוס טרפיזין מעכו לאנטוכיא, והיו מספיקין לעולי גולה, אזלין אלין כותאי ואמרין ליה ידיע להוי למלכא דהך קרתא דתתבני ושוריא ישתכללון מנדה בלו והלך לא יתנון, מנדה זו מנת המלך בלו זה פריגורין והלך זה אנגרוטוג אמר לון ומה נעביד וגזרית א"ל שלח ואמר להון או ישניניה מן אתריה או יוסיפון עליה חמש אמין או יבצרון מניה חמש אמין ומן גרמיה אינון חזרין בהון, הוו קהליא מצמתין בהדא בקעתא דבית רמון כיון דאתין כתביא שרון בכין בעון מימרד על מלכותא אמרין יעול בר נש חכים וישדל צבורא אמרין יעול ר' יהושע בן חנניה דהוא אסקלוסתיקא דאורייתא עאל ודרש ארי טרף

2

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 וסתים אורחין ושבילין ואשרי דינין על עלמא ואמשיך לווטין מההוא יומא ולעילא, ואת להט החרב המתהפכת כל אינון דשריין בקוזפי דינין על עלמא דמתהפכין לגוונין סגיאין בגין לאתפרעא מעלמא לזמנין גוברין לזמנין נשין לזמנין אשא מלהטא ולזמנין רוחין דלית מאן דקאים בהו, וכל דא לשמור את דרך עץ החיים דלא יוסיפון לאבאשא כקדמיתא, להט החרב אלין דמלהטאן אשא וקוסטירי על ראשיהון דרשיעיא וחייביא ומתהפכין גוונין לכמה זיינין לפום ארחייהו דבני נשא ועל דא להט כמה דאת אמר (מלאכי ג') ולהט אותם היום הבא וגו' והא אתמר, חהרב דא חרב ליי' כמה דאת אמר (ישעיה ל"ד) חרב ליי' מלאה דם וגו',

3

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ויגרש את האדם

 דינין על עלמא, ואמשיך לווטין, מההוא יומא ולעילא.[אות שיד] ואת להט החרב המתהפכת. כל אינון דשריין בקוזפי דינין על עלמא, דמתהפכין לגוונין סגיאין, בגין לאתפרעא מעלמא. לזמנין גוברין, לזמנין נשין, לזמנין אשא מלהטא, ולזמנין רוחין, דלית מאן דקאים בהו. וכל דא, לשמור את דרך עץ החיים, דלא יוסיפון לאבאשא כקדמיתא.[אות שטו] להט החרב. אינון דמלהטאן אשא וקוסטירי על ראשיהון דרשיעיא וחייביא, ומתהפכין גוונין לכמה זיינין, לפום ארחייהו דבני נשא. ועל דא להט, כמא דאת אמר ולהט אותם היום הבא וגו'. והא אתמר.[אות שטז] החרב: דא חרב לה'. כד"א חרב לה' מלאה דם וגו'. א"ר יהודה, להט החרב,

4

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ויגרש את האדם

 סגיאין בגין לאתפרעא מעלמא שמתהפכים לצורות רבות, כדי להפרע מהעולם.לזמנין גוברין לזמנא נשין, לזמנין אשא מלהטא ולזמנין רוחין. דלית מאן דקאים בהו: לפעמים הם בצורות אנשים ולפעמים בצורות נשים. לפעמים הם אש לוהט, ולפעמים הם רוחות. ואין מי שיעמוד עליהם. וכל דא לשמור את דרך עץ החיים דלא יוסיפון לאבאשא כקדמיתא. וכל זה הוא לשמור את דרך עץ החיים שלא יוסיפו להרע כבתחילה. פירוש, כי ב' הנקודות בינה ומלכות שהיא מחזה ולמטה של המלכות, (כנ"ל בהקדמת הזהר דף קכ"ג ד"ה ב' תרין) נכללות זו בזו, ויש בינה ומלכות בנקודת הבינה, ויש בינה ומלכות בנקודת המלכות, ונמשך מהם ד' שליטות.

5

רש"י מלכים ב פרק כ

 אלהיו של חזקיהו כדאיתא בפסיקתא:(יג) בית נכתו - בית גנזי בשמיו כמו נכאת וצרי ולוט (בראשית ל"ז כ"ד):ואת השמן הטוב - יש פותרין שמן המשחה ויש פותרים שמן אפרסמון (בלסמון) שהוא מצוי בא"י שנאמר (ביחזקאל כז י"ז) יהודה וישראל המה רוכליך בחטי מנית ופנג וראיתי בס' יוסיפון פנג הוא אפרסמון וגדל בירחו ועל שם הריח נקרא יריחו:לא היה דבר - את הארון והלוחות וספר התורה:(יד) מארץ רחוקה באו - זה אחד משלשה שבדקן הקב"ה ומצאן עביט של מים עכורים, קין, יחזקיהו, ובלעם, קין לא ידעתי השומר אחי אנכי (בראשי' ד' ח') היה לו לומר רבונו של עולם הלא כל הנסתרות

6

רש"י ישעיהו פרק כא

 פשוטו הנביא אומר הקינה והאנינות כאלו זו בבל מתאוננת:צירים - לשון חיל וחבלים רבותינו אמרו יש דלתות וצירים לאשה כמו שיש צירים לדלתות הבית:נעויתי - חולי הוא הקרוי עוית בל' חכמים:(ד) פלצות - בהלה:את נשף חשקי - לילה שהייתי חושק בה לשמחה ולמשתה בס' יוסיפון מצינו שהיה שמח על שנצחו גדודיו את חיל פרס אותו לילה שם לי לחרדה שנא' (דניאל ה) בלשאצר מלכא עבד לחם רב וגו' אישתיו חמרא וגו' ביה בליליא קטיל וגו' ודריוש מדאה קביל מלכותא (שם /דניאל/ ו):(ה) צפה הצפית - זקוף המנורה בב"ר צווחין למנרתא צפיתא:אכל שתה - ומתוך האכילה והשתיה צעקו קומו השרים:משחו

7

רש"י ישעיהו פרק לט

 חזקיהו כו' כדאיתא בתנחומא ובפסיקתא:(ב) בית נכתה - בית גנזיו של בשמים כמו (בראשית לז) נכאת וצרי ולוט:ואת שמן הטוב - יש פותרים שמן המשחה, וי"א הוא שמן אפרסמון שהיה מצוי בא"י והוא פנג האמור ביחזקאל (כז) יהוד' וישראל המה רוכליך בחטי מנית ופנג וראיתי בספר יוסיפון שהוא אפרסמון וגדל ביריחו לכך נקרא יריחו על שם הריח:לא היה דבר - אף ס"ת:(ג) מארץ רחוקה באו אלי - זה אחד משלשה בני אדם שבדקן המקו' קין וחזקיהו ובלעם חזקיהו היה לו להשיב אתה נביאו של מקום ולי אתה שואל התחיל מתגאה ואומר מארץ רחוקה באו אלי לפיכך נענש ועל ששמח עליהן

8

רש"י זכריה פרק ט

 להיות לי כקשת מלחמה וילחמו באנטיוכ' בימי חשמונאים:קשת מלאתי אפרים - מקרא קצר הוא כמו קשת מלאתי יד אפרים כמו (מ"ב =מלכים ב= ט) ויהוא מלא ידו בקשת אפרים יהיה לי כאשפה מלאה חצים:ועוררתי בניך ציון - על חיל אנטיוכס:(יד) וה' עליהם יראה - בספר יוסיפון מצינו בעת ההיא נראה מופת לאנשי ירושל':בשופ' יתקע - ירעם:בסערו' תימן - לסער את אנשי תימן הם חיל אנטיוכס ויש מרבותי' שפתרוהו על אדום לע"ל:(טו) ואכלו - שלל אויביהם:וכבשו - תחתיה' אבני קלע, הם היונים שהם מלומדי קשת ולקלע באבן:והמו כמו יין - המיון בקול ששון ושמחה כמו שהומים שתויי יין:ומלאו - נפשותם כל

9

רש"י דניאל פרק ה

 רש"י דניאל פרק ה(א) בלשאצר מלכא - בנו היה ומלך לאחר אויל מרודך שמלך תחת נבוכדנצר וגם (הוא) היה בנו של נבוכדנצר:עבד לחם רב - עשה סעודה גדולה מצינו בספר יוסיפון שנלחם ביום עם דריוש המדי וכורש ונצח המלחמה ולערב עשה משתה כמו שנבא עליו ישעיה ערוך השלחן צפה הצפית אכול ושתה קומו השרים וגו' שבתוך המשתה חזרו אויביו ונלחמו על העיר ולכדוה:ולקבל אלפא חמרא - כנגד אלף איש היה שותה יין:(ב) אמר בטעם חמרא - אמר בעצת היין שנשתכר:להיתיה - להביא:די הנפק - שהוציא:שגלתה - לשון מלכא בלשון ארמי כמו (נחמיה ב) והשגל יושבת אצלו:(ג) היתיו - הובאו:די

10

רש"י דניאל פרק ח

 ושממון:על עמדי - על מעמד רגלי:(יט) כי למועד קץ - כי הוא לזמן קץ ימים רבים:(כ) מלכי מדי ופרס - שתי אומות מולכות כמו שפירשתי למעלה:(כא) המלך הראשון - הוא אלכסנדרוס מוקדן שהרג את דריוש בן אסתר כמו שמצינו בספר יוסיפון:(כב) והנשברת - שראית שנשברה:ותעמודנה ארבע תחתיה - כמו שכתוב בספור החלום למעלה ד' מלכיות אשר יעמודנה מאותו גוי שחלק אלכסנדרוס מוקדן מלכותו במותו לארבע ילדים ויוסף קראם בספרו ארבע ראשי נמר ולא בני המלך היו:ולא בכחו - ולא יהיו האחרונים ככח המלך הראשון כי חלשים ממנו יהיו:(כג) ובאחרית מלכותם כהתם הפושעים - כשיגיעו זמן שיתמו רשעי ישראל שבבית שני

123456789101112131415161718