יונתן

יונתן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7037 מקורות עבור יונתן. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ג

 כאחת; לא ימכור על מנת ליעד, דברי ר' יוסי הגלילי; רבי עקיבא אומר, מוכר הוא, אם רצה ליעד מיעד. - לעם נכרי. הרי זה אזהרה לבית דין שלא ימכרנה לגוי. - בבגדו בה. מאחר שבגד בה, נהג בה מנהג בזיון ולא נהג בה כמשפט הבנות, אף הוא אינו רשאי לקיימה, דברי ר' יונתן בן אבטלמוס; ואין בגידה אלא שקירה, שנאמר +מלאכי ב יא+ בגדה יהודה ואומר +ירמיה ה יא+ כי בגוד בגדו בי בית ישראל; רבי ישמעאל אומר, באדון הכתוב מדבר אשר לקחה על מנת לייעד ולא ייעד, אף הוא אינו רשאי לקיימה; רבי עקיבא אומר, בבגדו בה, מאחר שפרש בגדו עליה.

152

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ה

 אחד בפני עצמו; לא אם אמרת במקלל שהוא חייב על המתים כחיים, לפיכך הוא חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו, תאמר במכה שאינו חייב על המתים כחיים, לפיכך אינו חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו, שאין ת"ל ומכה אביו ואמו אלא אפי' אחד מהן, דברי רבי יאשיה; רבי יונתן אומר, משמע שניהם כאחת, ומשמע אחד אחד בפני עצמו, עד שיפרוט לך הכתוב יחדו; רבי יצחק אומר, וכי לא באת אמו אלא להחמיר או להקל עליו, לא מפני שהוחמר בו הוקל בו, ת"ל ומכה אביו ואמו. ומכה אביו ואמו, מכה שיש בה חבורה; אתה אומר, מכה שיש בה חבורה,

153

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ו

 נשים כאנשים, אף פורט אני לכל הנזקים שבתורה לעשות בהם נשים כאנשים; רבי יאשיה אומר, איש או אשה, למה נאמר, אלא לפי שהוא אומר +שם /שמות/ כא לג+ וכי יפתח איש בור, אין לי אלא איש, אשה מנין, ת"ל איש או אשה, השוה הכתוב אשה לאיש לכל הנזקין שבתורה; רבי יונתן אומר, אינו צריך, והלא כבר נאמר +שם /שמות/ שם /כא/ לד+ בעל הבור ישלם - +שם /שמות/ כב ה+ שלם ישלם המבעיר את הבערה, הא מה ת"ל איש או אשה, לתלמודו הוא בא. והכה איש את רעהו. לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. - באבן או באגרוף, [מגיד

154

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ח

 כד יז+ ואיש כי יכה כל נפש אדם, שומע אני אף בן שמונה, ת"ל וכי ינצו אנשים, מגיד שאינו חייב עד שיהרג בן של קיימא. וכי ינצו אנשים. אין לי אלא אנשים, נשים מנין, היה רבי ישמעאל וכו' כדלעיל. - רבי יאשיה אומר, איש איש למה נאמר וכו', רבי יונתן אומר, אינו צריך, והלא כבר נאמר בעל הבור ישלם וכו' כדלעיל. ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה. אבא חנין משום ר' אליעזר אומר, ונגפו אשה הרה, למה נאמר, לפי שנאמר ויצאו ילדיה, הא למדנו שהיא הרה, ומה תלמוד לומר הרה, שאם הכה על ראשה או על אחד מאיבריה, שומע אני יהא חייב,

155

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ט

 תלמוד לומר וכי יכה איש את עין עבדו וגו' ואם שן עבדו וגו', והרי הכתוב מוציא עבד כנעני מכללו להחמיר עליו שהוא יוצא בראשי איברים, לכך נאמרה פרשה זו. וכי יכה איש, אשה מנין, היה רבי ישמעאל אומר וכו'; רבי יאשיה אומר איש ואשה למה נאמר וכו'; רבי יונתן אומר, והלא כבר נאמר בעל הבור ישלם וכו', כדלעיל. את עין עבדו או את עין אמתו, לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו; רבי אליעזר אומר, בכנעני הכתוב מדבר, אתה אומר בכנעני או אינו אלא בעברי, תלמוד לומר +שם שם /ויקרא כה/ מד+ מהם תקנו עבד ואמה. את עין

156

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יא

 כך נחלוק בין שורו לשור אחר במיתה על עבדו ואמתו, ת"ל שלשים שקלים והשור יסקל, [מגיד הכתוב אע"פ שחלק בינו לבין אחר במיתה על עבדו ועל אמתו, לא נחלוק בין שורו לשור אחר על עבדו ועל אמתו]. [וכי יפתח איש. אין לי אלא איש, אשה מנין וכו', ר' יונתן אומר וכו', ר' יצחק אומר וכו']. וכי יפתח איש בור, למה נאמר, עד שלא יאמר יש לי בדין, הואיל והשור ממונו, והבור ממונו, אם למדת שהוא חייב על ידי שורו אינו חייב על בורו, לא, אם אמרת בשור שדרכו לילך ולהזיק, תאמר בבור שאין דרכו לילך ולהזיק, ת"ל וכי יפתח איש

157

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה טו

 אשר יאמר כי הוא זה. שזה אומר זה הוא, וזה אומר אינו הוא, מכאן אמרו עד שתהא הודאה במקצת הטענה. ונקרב בעל הבית אל האלהים. הרי אחד, עד האלהים יבא דבר שניהם, הרי שנים, אשר ירשיעון אלהים, הרי שלשה, מכאן אמרו דיני ממונות בשלשה, דברי ר' יאשיה; רבי יונתן אומר הראשון תחלה נאמר ואין דורשין תחלות, עד האלהים יבא דבר שניהם, הרי אחד, אשר ירשיעון אלהים, הרי שנים, ואין בית דין שקול, מוסיפין עליהם עוד אחד, הרי שלשה. רבי אומר עד האלהים יבא דבר שניהם, בשנים הכתוב מדבר; אתה אומר כן או אינו אלא באחד, כשהוא אומר אשר ירשיעון אלהים, [

158

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה טז

 טרוף יטרף. זה עדר, דברי רבי יאשיה, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנא' +עמוס ג יב+ כה אמר יי' כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעים או בדל אוזן וגו'. - רבי יוחנן בר' יאשיה אומר אם טרוף יטרף יבאהו עד, יביא עדים שנטרפה ויהא פטור מלשלם. ר' יונתן אומר יביאהו עד הטרפה, יוליך את הבעלים אצל הטרפה ויהא פטור מלשלם; או אעפ"כ יהא חייב, והדין נותן, הואיל והאבדה חסרון שמירה וטרפה חסרון שמירה, אם למדת על אבדה שחייב לשלם אף טרפה חייב לשלם; לא אמרת, ממשמע שנאמר הטרפה לא ישלם, יש טרפה שהוא משלם ויש טרפה שאינו

159

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ

 למוצאי שביעית, תלמוד לומר כן תעשה לכרמך לזיתך; הרי אתה דן מבין שניהם כאחד, לא הרי הזית כהרי הכרם, ולא הרי הכרם כהרי הזית, הצד השוה שבהן, שגדלים על מי שביעית, הרי הן כפירות שביעית, אף כל שהוא גדל על מי שביעית, הרי הוא כפירות שביעית, דברי רבי יאשיה; רבי יונתן אומר, אינו צריך, והלא כבר נאמר, ויתרם תאכל חית השדה, להביא פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית, הרי הן כפירות שביעית, ומה תלמוד לומר כן תעשה לכרמך לזיתך, בא הכתוב ליתן ביעור לזית בפני עצמו ולכרם בפני עצמו. והשביעית תשמטנה [ונטשתה. תשמטנה] בעבודתה, ונטשתה באכילתה; ואין לי אלא פירות, עשבים

160

מכילתא דרבי ישמעאל ויקהל - מסכתא דשבתא פרשה א

 ומה אני מקיים +דברים כא כב+ ותלית אותו על עץ, בשאר כל הימים חוץ מן השבת; ובשבת, ת"ל לא תבערו אש וגו', שריפה בכלל היתה ויצאת ללמד, מה שרפה מיוחדת שהיא אחת ממיתות בית דין, ואינה דוחה את השבת, אף כל שאר מיתות בית דין לא ידחו את השבת. - רבי יונתן אומר, לא תבערו אש, למה נאמר, לפי שנאמר ויקהל משה וגו', שומע אני, לא יהא חייב עד שיעבור על שלשים ותשע אבות מלאכות, תלמוד לומר בחריש ובקציר תשבות; עדיין אני אומר, עד שיעבור על שתים, ואם לאו אינו חייב, תלמוד לומר לא תבערו אש, הבערה היתה בכלל ויצאת ללמד,

1234567891011121314151617181920