יונה

יונה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16553 מקורות עבור יונה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

משנה מסכת שקלים פרק ו

 מבפנים שעליו לחם הפנים תמיד:משנה ה[*] שלשה עשר שופרות היו במקדש וכתוב עליהם תקלין חדתין ותקלין עתיקין קינין וגוזלי עולה עצים ולבונה זהב לכפורת ששה לנדבה תקלין חדתין שבכל שנה ושנה ועתיקין מי שלא שקל אשתקד שוקל לשנה הבאה קינין הם תורים וגוזלי עולה הן בני יונה וכולן עולות דברי ר' יהודה וחכמים אומרים קינין אחד חטאת ואחד עולה וגוזלי עולה כולן עולות:משנה ו[*] האומר הרי עלי עצים לא יפחות משני גיזרין לבונה לא יפחות מקומץ זהב לא יפחות מדינר זהב ששה לנדבה נדבה מה היו עושין בה לוקחין בה עולות הבשר לשם והעורות לכהנים זה מדרש דרש

22

משנה מסכת תענית פרק ב

 משנה מסכת תענית פרק במשנה א[*] סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נותן בראשו הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין אחינו לא נאמר באנשי נינוה (יונה ג') וירא אלהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר (יואל ב') וקרעו לבבכם ואל בגדיכם:משנה ב[*] עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפלה ואומר לפניהם עשרים וארבעה ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן

23

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק א

 פסול בכל הזבחים כשר בכל הזבחים פסול בחטאת כשר במזבח החיצון פסול במזבח פנימי כשר במזבח פנימי פסול במזבח חיצון כשר באילים פסול בכבשים כשר בכבשים פסל באילים הפלגס בזה ובזה פסול כשר בפרה פסול בעגלה כשר בעגלה פסול בפרה עבורה פוסלת בזה ובזה: הלכה טובני יונה מששלעלו או עד שיצהיבו תורין משיפריחו אפילו הן זקנים נמצאת אומר כשר בתורין פסול בבני יונה כשר בבני יונה פסול בתורין: הלכה טזכהנים משיביאו שתי שערות ואפילו הן זקנים כשרים והמום פוסל בהן הלוים מבן שלשים שנה ועד בן חמשים שנה כשרים ואין המום פוסל בהן נמצאת אומר כשר בכהנים פסל

24

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ו

 כסהו וראהו אחר חייב לכסותו אפילו ביום טוב: הלכה יהמכסה את הדם יכסנו ביד ואל יכסנו ברגל שאין עושין את המצות עראי: הלכה יאבמה מכסין ובמה אין מכסין אין מכסין לא בתבן ולא בקש ולא בגבבה לא בעצה ולא בנוצה ולא בכנפי יונה ולא בנסורת של חרשין ולא בנעורת של פשתן ולא בשחולית ולא בגרודות ולא בקצוצות ולא בקמחין ולא בסלתות ולא יתן אבן על גבי הדם ויכסה אבל מכסה בסיד בגפסיס ובחרסיס שכתשן ועשאן עפר זה הכלל כל שהוא מין עפר בולע ומצמיח מכסין בו:

25

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק ד

 מעל לפיכך כיפר במזיד לא מעל לפיכך לא כיפר: הלכה יגהמפריש עשירית האיפה והעשיר עד שלא קידשה בכלי הרי הוא ככל המנחות תיפדה ותיאכל משקדשה בכלי תעבר צורתו ותצא לבית השרפה: הלכה ידהפריש מעות לעשירית האיפה והעשיר יוסיף ויקח בה תורין ובני יונה הפריש תורין ובני יונה והעשיר סתומין ימותו שאין פדיון לעוף מפורשין חטאת תמות ועולה תקרב עולה הפריש מעות תורין ובני יונה והעשיר יוסיף ויקח בהן כשבה ושעירה: הלכה טור' שמעון אומר בכל מקום הקדים בריאת שמים לארץ במקום אחד הוא אומר ביום עשות י"י אלהים ארץ ושמים מלמד ששקולין זה כזה בכל מקום הקדים

26

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק א

 חייבין תל' לומ' או נפש השיאו הכת' מכלל הטומאות ובא לו לכלל שבועות: הלכה ואו נפש לרבות כל הנפשות אף נפש נשיא ומשיח ר' ירמיה אמ' דבר מלמד מעיניינו שנ' ואם לא תגיע ידו די שה ואמ' אם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה במי שבא כלל עוני הכת' מדבר יצא נשיא ומשיח שאינן באין לכלל עוני שקדושתן עולמית: הלכה זבכל טמא מה תל' לומ' דבר ר' עקיבא אומ' להביא את הנגעים שאין טומאה יורדת בהן אלא בדבר שר' עקיבא לא היה דורש כלל ופרט וכלל היה דורש רבויין ומיעוטין שכך למד מנחם איש גם

27

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ג

 אל יפול לשופר של נדבה כהנים מקלחין אותן ולוקחין בהן קינים ומקריבין אותן חציין חטאות וחציין עולות הלכה גהאשה שנתנה דמי קינה לשופר אוכלת בזבחים לערב ר' יהודה או' לא היה שופר לקינין מפני התערובות אלא האומ' הרי עלי תרין מביא ונותן לשופר של תרין בני יונה מביא ונותן לשופר של בני יונה הלכה דעצים האומ' הרי עלי עצים מביא דמי שני גזירי עצים ונותן לשופר כהנים מקלחין אותן ולוקחין בהן עצים ומקריבין אותן לגבי מזבח ניאותין בהן ואין מועלין בהן ואם הקריבן בחוץ פטור אבל אם אמ' הרי עלי שני גזירי עצים אילו לגבי מזבח מביא שני

28

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ז

 עושה עמך מלחמה. ירד לו מספינה לרומי ויצאו בני רומי לקראתו התחילו מקלסין אותו ואומר' לו נקיטא בדור. וכשנכנס נכנס לבית המרחץ וכשיצא הושיטו לו דיפלי פיטורין וכשהוא שותה נכנס יתוש אחד לחוטמו והיה אוכל בפניו עד שהגיע לתוך מוחו. אמרו לרופאים ופצעו את מוחו ומצאו יתוש אחד כגוזל (בר יונה) [בן יומו] משקל תרין ליטרין אמר רבי אליעזר (כד) אנא הוינא ברומי (והמית) [וחמינא] תרתין ליטרא מן הכא ויתושא מן הכא ונתנו אותו בקערה כל מה דהוה שהה הוות נפשיה (ועדא) [זעירא] פרח יתושא פרחיה נפשיה לקיים עליו מה שנאמר תמותת רשע רעה (תהלים ל"ד כ"ב): היה רבן יוחנן

29

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק י

 הזה ואינו נוחל חיי העולם הבא שכן מצינו באבות הראשונים שעבדו באימה ויראה ונחלו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. באברהם מהו אומר כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כ"ב י"ב) ביוסף מהו אומר את האלהים אני ירא (שם מ"ב י"ח) ביונה מהו אומר ואת האלהים אני ירא (יונה א' ט'):

30

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מז

 נוסחא ב פרק מז שלשה נביאים הם. אחד תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן. ואחד תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב. ואחד תבע כבוד הבן וכבוד האב. אליהו תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן שנאמר קנא קנאתי לה' אלהי (ישראל) [צבאות] (מלכים א' י"ט י'). יונה תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב שנאמר ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' (יונה א' ג'). ירמיה תבע כבוד האב וכבוד הבן שנאמר נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת (איכה ג' מ"ב): ג' חזרו למקומן. ישראל והתורה והכסף והזהב. ישראל היו מעבר הנהר שנאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח

1234567891011121314151617181920