יוחסין

יוחסין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3399 מקורות עבור יוחסין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יבמות פרק ד

 ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר:משנה יג[*] איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי רבי עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו רבי יהושע אומר כל שחייבים עליו מיתת בית דין אמר רבי שמעון בן עזאי מצאתי מגילת יוחסין בירושלם וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי רבי יהושע [*] אשתו שמתה מותר באחותה גרשה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה חלץ לה ומתה מותר באחותה:

2

משנה מסכת קידושין פרק ד

 משנה מסכת קידושין פרק דמשנה א[*] עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי כהני לויי וישראלי מותרים לבא זה בזה לויי ישראלי חללי גירי וחרורי מותרים לבא זה בזה גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי כולם מותרין לבא זה בזה:משנה ב[*] ואלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא אביו ולא אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:משנה ג[*] כל האסורים לבא בקהל מותרים לבא זה בזה רבי יהודה אוסר רבי אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן [

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ד

 הני אבוך. אי הוה עתיר אמרין ליה כולן אחין בני אחין בואו ונירש חלקו של אבינו וחלקו של אחי אבינו תני הראשון ראוי להיות כהן גדול. והשני ממזר בספק. רבי ליעזר בן יעקב אומר אין ממזר בספק. מודי ר' ליעזר בן יעקב בספק כותים ובספק חללים כההיא דתנינן תמן עשרה יוחסין עלו מבבל על דעתיה דר' ליעזר בן יעקב שמונה. [דף כה עמוד א] על דעתיה דרבן גמליאל ורבי ליעזר תשעה. על דעתיה דרבנן עשרה:הלכה גמתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודין בית שמאי ובית הלל שהיא מוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסין והיוצאין עמה

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ח

 בא. בא הוא בקהל ספק. תמן תנינן ספק בן תשעה לראשון. בן שבעה לאחרון יוציא והוולד כשר וחייבין אשם תלוי. תני הראשון כשר להיות כהן גדול. והשני ממזר בספק. רבי אליעזר בן יעקב אומר אין ממזר בספק מודה ר' אליעזר בן יעקב בספק כותים ובספק חללים כההיא דתנינן תמן עשרה יוחסין עלו מבבל. על דעתיה דרבי ליעזר בן יעקב שמונה. על דעתיה דרבן גמליאל ורבי ליעזר תשעה. על דעתין דרבנן עשרה. אמר רבי חיננה מתניתא דלא כרבי יודה. דרבי יודה אמר ארבעה קהילות אינון קהל. קהל כהנים. קהל לווים. קהל ישראלים. קהל גרים. [דף מח עמוד א] מתיבין דרבי יודה

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוכה פרק ה

 החרבתה נכסיהן של ישראל ולא עמדת להן בשעת דוחקן וי"א ע"י שהגיע זמנה לעלות ולא עלת ונכנס ישבב ושימש תחתיה בכהונה גדולה לפיכך בלגה לעולם ביוצא. וישבב בנכנס. ויעקרו אותה ממקומה. [דף כו עמוד ב] לית יכיל דאמר רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי קשה לפני המקום לעקר שלשלת יוחסין ממקומן. ויעשו אותן עשרים ושלש. לית יכיל דכתיב [דברי הימים א ט כב] המה יסד דוד ושמואל הראה באמונתם. באומנותם אומנות גדולה היתה שם שאין משמר נוטל ושונה בשדה אחוזה עד שיטול חבירו. א"ר אבהו חישבתים שאין משמר נוטל ושונה בשדה אחוזה עד שיטול חבירו: וטבעתה קבועה. רבי בא

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ד

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק דהלכה אמתני' עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי אסופי כהני לויי וישראלי מותרים לבוא זה בזה לויי וישראלי גירי וחרורי וחללי מותרין לבוא זה בזה גירי וחרורי וממזירי נתיני שתוקי ואסופי מותרין לבוא זה בזה: גמ' כהני לויי וישראלי. על שם [עזרא ז ז] ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשסתא המלך. חללי. על שם [שם ב סא] ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ אלה בקשו כתבם המתייחשים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה. [שם סג] ויאמר התרשתא להם

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ד

 דברים לג כז] מענה אלהי קדם וקיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו כתוב וישלח את זעטוטי בני ישראל ובשנים כתוב [שמות כד ה] וישלח את נערי בני ישראל וקיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו כתוב תשע היא ובשנים כתיב אחד עשר היא וקיימו שנים ובטלו אחד. אמר רבי לוי מגילת יוחסין מצאו בירושלם וכתוב בה הלל מן דדוד בן יצף מן דאסף בן ציצית הכסת מן דאבנר בן קוביסין מן דאחאב בן כלבא שבוע מן דכלב רבי יניי מן דעלי מן יהוד מן ציפורין רבי חייה רבה מבני שפטיה בן אביטל רבי יוסי בי רבי חלפתא מבני יונדב בן רכב

8

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עא

 בעגל מטו במרגלים, ר' לוי אמר עלו בהם שני שבטים שבט כהונה ושבט מלכות, את מוצא שכל מה שכתוב בזה כתוב בזה, בזה משיחה ובזה משיחה, בזה מטה ובזה מטה בזה ברית מלח ובזה ברית מלח, בזה פעם ובזה פעם, בזה נזר ובזה נזר, בזה קריבה ובזה קריבה, בזה שלשלת יוחסין ובזה שלשלת יוחסין, בזה ציץ ובזה ציץ, א"ר לוי (איוב לו) לא יגרע מצדיק עיניו, עינוהי דוגמת דידיה כאינש דאמר עינוהי דפוריה, (שם /איוב ל"ו/) ואת מלכים לכסא, לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה, יהודה (בראשית לח) ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, דוד אמר (תהלים קלו) הודו

9

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 רחל בדרך אפרת אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים, הה"ד (שם /ירמיהו ל"א/) קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה.יא [לה, כב - כג] ויהי בשכון ישראל א"ר יהודה בר סימון קשה היא שלשלת יוחסין לפני הקב"ה שתעקר ממקומה, הה"ד ויהי בשכון ישראל וכתיב ויהיו בני יעקב שנים עשר וגו', בני ראובן בכור ישראל, אמור מעתה בכורת ממון ניטלה ממנו ולא ניטלה ממנו בכורת יוחסין, דכתיב (ד"ה =דברי הימים= א ה) ובני ראובן בכור ישראל, ר' לוי ור' סימון חד מנהון אמר לא לראובן להתייחס, ואוחרנא אמר

10

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 בדרך אפרת אלא צפה יעקב שהגליות עוברות משם לפיכך קברה שם שתבקש עליהם רחמים הה"ד רחל מבכה על בניה וגו' כה אמר י"י מנעי קולך מבכי וגו' ויש תקוה לאחריתך וגו' (ירמיה לא יד - טז).(כב כג) ויהי בשכן ישראל אמר ר' סימון קשה לפני הקב"ה לעקר שלשלת יוחסין ממקומן הה"ד ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ליוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה (דה"א =דברי הימים א'= ה א) אמור מעתה בכורת ממון ניטלה ממנו ולא בכורת יוחסין, ר' לוי ור' סימון חד מינהון אמר לא לראובן להתייחס וחרנה אמר אין מיחסין ליוסף אלא

1234567891011121314151617181920