יובל

יובל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1911 מקורות עבור יובל. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 ערב שבת עם חשיכה, אא"כ קצץ לו דמים, ואם לא קצץ לו דמים אסור, אלא כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, והיכא דקצץ לו דמים משלחין בכדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, ואי ליכא קבוע בבי דואר במתא, אין משלחין כלל אא"כ קצץ, פי' בי דואר איש ידוע בעיר שכל כתב אליו יובל, והוא משלח כל איגרת למי שנשתלחה אליו. ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת, במה דברים אמורים לדבר הרשות. אבל לדבר מצוה מותר, ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת, דברי רבי, ר"ש בן גמליאל אומר, אינו צריך ומציר /ומצור/ לצידון אפילו בערב שבת מותר. איכא דאמר

62

פתרון תורה פרשת בהר סיני

 אביון וג'. וקדשתם את שנת הח' וג', בכל חמש' שנה צווה הק' שתשובו איש אל אחוזתו כדי שבן אחד לא יכשל שיעבור בפתח הבית ויאמר כי זה הבית היה לאבי או זאת הארץ היה לאבי, ואיש אל משפחתו תשובו, הוא העבד כי בשנת שביעית שמטה לא הלך לחפשי ילך בשנת יובל לחפשי אל משפחתו, שנ' איש אל משפחתו תש', וגם אותה האשה וילדיה שאמר תהיה לאדוניה שרצעו את אזנם ונא' בהם ועבדו לעולם. ואילו כולם יהיו חפושים בשנת יובל בוודי ורחמיו על כל מעשיו באין שיעור, ושנת יובל כמות שנת שמטה שלא זרעו ולא קצרו ולא עבדו את השדה ולא

63

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 במגרפה, כבר שמימיו קלין עד שפירותיו גסין ואינן יורדין בכברה זכרותא דמיא פרת דאמר רב יהודה אמר רב הנודר מן המים הבאים מפרת אסור במים שבעולם, דאמר רב יהודה אמר רב כל הנהרות למטה משלשה נהרות ושלשה נהרות למטה מפרת, והא איכא עינתא דמדליין, הני סולמי דפרת נינהו, ר"מ אומר יובל שמו שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו וחכמים אומרים פרת שמו שמימיו פרין ורבין, מסייע ליה לשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיבריך ופליגא דרב דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת רב הונא אמר פרת בפני עצמו כבר בפני עצמו, אומרים לפרת למה אין קולך הולך א"ל מעשי מודיעין אותי אדם

64

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויחי

 משיח בן דוד שהוא עתיד לרדות המלכות בשבט שנאמר תרועם בשבט, ומחוקק מבין רגליו [מ"ט, י] אלו יושבי יעבץ שמורין הלכות בארץ ישראל בסנהדרי גדולה שהיא יושבת בחלקו של יהודה שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, עד כי יבא שילה [מ"ט, י] שעתידין כל האומות להביא דורון לישראל ולמלך המשיח שנאמר יובל שי לה' צבאות, ולו יקהת עמים [מ"ט, י] זו ירושלים שהיא עתידה להקהות שניהם של אומות העולם שנאמר ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, הרואה גפן בחלום אין אשתו מפלת נפלים שנאמר אשתך כגפן פוריה, שורקה יצפה למשיח שנאמר ולשורקה בני אתונו, כי אתא רב דימי

65

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 קונה אלא שש, רציעה שאינה קונה אלא עבדים אינו דין שלא תהא קונה אלא שש הא מה ת"ל ועבדו לעולם [כ"א, ו] עד היובל, או ועבדו לעולם כמשמעו ת"ל ושבתם איש אל אחוזתו, ר' אומר בוא וראה שאין עולם אלא חמשים שנה שנאמר ועבדו לעולם עד היובל הא כיצד הגיע יובל יצא, מת אדון יצא, ועבדו אותו הוא עובד ואינו עובד את הבן, שהיה בדין ומה אם העובד שש שמיעט הכתוב ביציאתו הרי הוא עובדו ועובד את הבן, נרצע שריבה הכתוב יציאתו אינו דין שיהא עובדו ועובד את הבן ת"ל ועבדו אותו הוא עובד ואינו עובד את הבן, (הוא) נרצע

66

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהר

 מכיר את שדהו. כרמך עד שיהא כל אחד ואחד מכיר את כרמו נמצאת אומר כיון שעברו את הירדן נתחייבו בחלה ובערלה ובחדש, הגיע ששה עשר בניסן נתחייבו בעומר, שהו חמשים יום נתחייבו בשתי הלחם, לארבעה עשר שנה נתחייבו במעשרות, התחילו מונין לשמיטה. לעשרים ואחת שנה עשו שמיטה, לששים וארבע עשו יובל. ושבתה הארץ יכול מלחפור בורות שיחין ומערות ומלתקן את המקואות, ת"ל שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אין לי אלא לזרוע ולזמור, לעדור לחרוש לנכש לכסוח מנין, ת"ל שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך, מנין שאין מזבלין ואין מפרקין ואין מאבקין ואין מעשנין

67

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

 ונגרע מערכך אף מן ההקדש, שאם אכלה הקדש שנה או שתים, אי נמי לא אכלה אלא שהיתה לפניו מנכה סלע ופונדיון לשנה, מנין שאם אמרו הבעלים אנו נותנים דבר שנה בשנה אין שומעין לו, תלמוד לומר וחשב לו הכהן את הכסף, עד שיהא הכסף כולו כאחד, מנין שאין מקדישין לפני יובל פחות משתי שנים ולא גואלים אחר היובל פחות משנה, תלמוד לומר וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל שלא יכנס בה כלום, ואם גאל יגאל (כתוב ברמז תרס"ט), ואם גאל יגאל לרבות את האשה, ואם גאל יגאל לרבות את היורש, שדה מה תלמוד לומר

68

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

 אמרין כל מה שהירדן מכניס לשנים עשר חדש היא עושה אותו גמיעה אחת ומה טעם יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו, וכי יש בהם כדי לכלוך פה, רב (הושעיא) [הונא] בשם רבי יוסף אין בהן כדי לכלוך פה, ומהיכן היא שותה רבי שמעון בן יוחאי אומר נהר יוצא מעדן ושמו יובל ומשם היא שותה דכתיב ועל יובל ישלח שרשיו, תני רבי מאיר אומר ואולם שאל נא בהמות ותורך זו בהמות בהררי אלף, ועוף השמים ויגד לך זה זיז שדי, או שיח לארץ ותורך זה גן עדן, ויספרו לך דגי הים זה לויתן, מי לא ידע בכל אלה כי יד ה'

69

ילקוט שמעוני תורה פרשת מסעי

 אבותיך בשלום ולא הרגיש, אמר ליה אהרן אחי אם יאמר הקב"ה לאחר ק' שנה שתמות מה תאמר, א"ל צדיק הדיין, ואם יאמר לך היום מה תאמר לו א"ל צדיק הדיין נאמן הוא עלי, א"ל הואיל וקבלת עליך נעלה לראש ההר שכן אמר לי הקב"ה, היה אהרן הולך אחריו כשה לטבח יובל, אמר הקב"ה למלאכי השרת הייתם תמהים על יצחק כשעלה על המזבח ולא סרב בואו וראו את הגדול הולך אחר אחיו הקטן לקבל מיתה, ולא היה משה יודע כיצד יפשיט, להפשיט את החיצון ולהלביש פנימי לאלעזר לא היה אפשר, לחלף בגדי הקדש מן סדרן לא היה אפשר, ליטול את כולן

70

ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן

 הואיל ואבי שבשמים הקדימני תחלה אעשה רצון אבי שבשמים ואניח כבוד אבי וכבוד אמי כו', כל המבקש ימים ושנים ועושר ונכסים וכבוד וחיים בעולם הזה וחיים רבים לעולם הבא יעשה רצון אביו שבשמים ויכבד אביו ואמו דבר אחר כבד את אביך קיימו יצחק בשעה שהיה מושלך לפני אביו כשה לטבח יובל, דבר אחר כבד קיימו יוסף שנאמר ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רועים בשכם, דבר אחר כבד את אביך ולא תרצח וכי מה ענין זה לזה, אלא ללמדך אם יש לו לאדם ואינו זן ומפרנס אביו ואמו כאלו הוא רוצח לפני המקום, דבר אחר כבד את אביך ולא תנאף

1234567891011121314151617181920