יובל

יובל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1911 מקורות עבור יובל. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת משפטים פרק כא

 שיש לה דלתים ובריח. וזה טעם אל הדלת או אל המזוזה, שיעשה זה לפני יושבי השער. ועבדו לעולם ידענו כי מלת לעולם בלשון הקדש הוא זמן, כמו כבר היה לעולמים (קהלת א, י), זמנים, וישב שם עד עולם (ש"א א, כב). עד זמן שיהיה גדול, וכן ועבדו לעולם - לזמנו של יובל, שאין זמן מועדי ישראל ארוך ממנו. ויציאת חירות, כאילו עולם מתחדש, או יהיה פירושו שישוב לזמנו הראשון שיהיה חפשי:(ז) את בתו לאמה קטנה היא שהיא ברשות האב, כמו הבת שהוא מפר את נדרה. ומלת לעם נכרי עם זה הפסוק היא דבקה, כי על האב ידבר לעם נכרי:(ח

192

אבן עזרא ויקרא פרשת בהר פרק כה

 חדש עפ"י ראיית הלבנה, וסוד המחזור ידוע מחכמת המזלות. וטעם תעבירו. שיתקעו שופר בכל המזלות:(י) וקדשתם את שנת החמשים - בעבודת הארץ וכל יושביה. דרור - ידועה והוא כמו חפשי. וכדרור לעוף (משלי כו, ב) - עוף קטן מנגן כשהוא ברשותו ואם הוא ברשות אדם לא יאכל עד שימות. יובל כמו שלוח. וחז"ל אמרו שפי' יובל - כבש, והראיה שופרות היובלים (יהושע ו, ד), ונקראה השנה בשם השופר. וטעם תהיה לכם - לישראלים לבדם. ושבתם איש אל אחזתו כאשר יפרש כי בשנת היובל תשוב הארץ הנמכרת לבעליה. ואיש אל משפחתו - העבד הנמכר לישראל:(יא) יובל היא אחר שהיא שנת יובל לא תזרעו:(יב) קדש

193

אבן עזרא ישעיהו פרק ל

 כד) והאלפים, השוורים שיחרשו בהם וכן העיירים, כמו שגר אלפיך [דברים ז' י"ג]: בליל, כמו אם יגעה שור על בלילו [איוב ו' ה']: חמיץ, גם חמץ שוים: אשר זרה, אותו: ברחת, מגזרת רוח והוא כלי ובמזרה:(כה) והיה על כל הר גבוה, פלגים יבלי מים, כמו ועל יובל ישלח שרשיו [ירמ' י"ז ח'], והטעם רב המטר עד שיעמוד על ההרים: ביום הרג רב וגו', שימותו אנשים בנפול מגדלים, וזאת נחמה, כי אם ימותו עשרה יחיו רבבות, כי בעבור שיפול קיר על האלמנה לא יעצור השם הגשם שלא ישלחנו להחיות רבים, כי אין לגשם דעת שירד על מקום אחד ולא על

194

אבן עזרא ישעיהו פרק נב

 ז"ל פירש כל הפרשה על ירמיה ויפה פירש וטעם יזה גוים רבים בפיו בדרך נבואתו, כיונק לפניו גם כתב בתחלת ספרו [ירמ' א' י'] כי קטן היה כאשר נתנבא, ויי הפגיע בו והוא חטא רבים נשא כי כן כתוב זכר עמדי לפניך לבקש עליהם טובה [שם י"ח כ'], כשה לטבח יובל וכן כתוב ואני ככבש אלוף יובל לטבח [שם י"א י"ט], ופירש ואת עצומים יחלק שלל על ארוחה ומשאת שנתן לו רב טבחי' [שם מ' ה'], והנכון בעיני כי כל הפרשה דבקה כי מה טעם להזכיר ירמיהו אחר הנחמות ולפני הנחמות, והנה ידבר על כל עבד יי שהוא בגלות, או

195

אבן עזרא הושע פרק י

 והעד יעלוז שדי:(ה) לעגלות - הם עגלי הזהב בבית אל:יגורו - יפחדו השוכנים בשומרון:כי אבל עליו - הטעם על כל עגל בבית אל כאשר תחרב:וכמריו - אשר עליו יגילו היום יתאבלו:כי - הטעם כפול:(ו) גם - עגל שומרון:לאשור יובל - כי הוא זהב:בשנה - בתוספת הנו"ן כמו שבענה בנים:(ז) נדמה - ישרת בעבור אחר וכן הוא נדמה שומרון נדמה מלכה:כקצף - כמו ותאנתי לקצפה:(ח) ונשמדו - במות הבעלים בסור העגלים:ואמרו - אמר רבי משה כי אמרו דרך משל בעבור המזבחות כדרך כי היא שמעה והטעם שלא יראו עוד ויפת אמר ויאמרו עובדיהם מרוב צרתם:(ט) מימי - יותר כמו מזקנים אתבונן

196

אבן עזרא הושע פרק יב

 אבן עזרא הושע פרק יב(ב) אפרים - איננו הולך אחרי השם כי אם בדבריו כי הוא רועה רוח כמו הקץ לדברי רוח והעד וברית עם אשור יכרותו ושמן למצרים יובל דורון למלך מצרים:(ג) וריב - המפרש כי יהודה הוא נאמן והוא יהיה מוכיח ואמר כי הכתוב לא הזכיר וריב לה' על יהודה רק עם הטעם כי השם ויהוד' יריבו על אפרים והנה טעה מדרך הכתב והדקדוק כי למעלה כתב ויהודה את מזורו ארכיב אפרים יחרש יהודה ועל שניהם אמר אכלתם פרי כחש גם שכח ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק וירב העם עם משה ורבים אחרים על כן חבר אפרים

197

אבן עזרא דניאל פרק ב

 יד) באדין - אז דניאל השיב עצה וטעם והנה כמו שבעה יעטוהי וטעמו כמו משבעה משיבי טעם עצה פוטיפר שר הטבחים של פרעה לפי דעתי אינו כמו רב טבחיא כי מלת טבח בלשון הקדש תתפרש לשני טעמים האחד הריגה כמו רב טבחים והראיה די נפק לקטלא וכמוהו ככבש אלוף יובל לטבוח כצאן ורבים ככה והטעם השני כמו בלשון ישמעאל מבשל כמו וטבוח טבח והכן כי אין אדם באותו זמן שוחט צאן במצרים כמו לרקחות ולטבחות כי הנשים אינן שוחטות וגם וירם הטבח ובעבור כי שר האופים היה אופה הלחם ושר המשקים חבירו ע"כ אמרתי כי שמם המלך בבית חברים שהוא שר

198

אבן עזרא דניאל פרק ח

 א) הנבואה השנית, בשנת, אחרי הנראה - אשר נראה כמו העיר ההוללה ההלכוא אתך:(ב) ואראה - אמר יפת כי היה רואה במראות הנבואה שהיה בשושן הבירה שהוא מלכות פרס כי משם יצא משחית מלכות בלשצר וכאילו היה על נהר אולי כמו יחזקאל על נהר כבר ואובל כמו כמו יובל ועל יובל ישלח שרשיו כערבים על יבלי מים והאל"ף תחת יו"ד כי ישי כמו אישי גם באל"ף כתוב ויו"ד תתימרו כאל"ף יתאמרו והוצרך לפרש ככה כי דניאל בבבל היה כאשר נהרג בלשצר המלך ויפת אמר מנהג המראה לאמר והנה רק יתכן שהלך דניאל אל עילם ושב באותה שנה אל בבל:(ג) ואשא,

199

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת יתרו פרק יט

 יד - לא תגע יד בנוגע, שלא יאמר אדם הואיל ועבר החק ונגע בו לקחתו להרגו, רק יסקל מקרוב, ואם ברח אל ההר יורוהו המורים. ובאה מלת יירה שלמה. ויתכן שעזבו היו"ד ולא החליפו בוי"ו שלא יתערב עם עתיד למען 'תורא'. היובל - הוא השופר, שיתקעו בו בשנת היובל. והמעתיקים אמרו שפי' יובל - כבש. וטעם במשוך - המשך קול השופר כטעם תקיעה. וטעם המה יעלו בהר - על שבעים זקנים. ואמר המה ולא אחרים:(טו) היו נכונים לשלשת ימים - טעמו ליום השלישי, והנה לא הוסיף יום:(טז) בהיות הבקר - זה האות כי יקרא גם הלילה יום, ועוד אפרשנו בפסוק לא תבערו אש (שמות לה,

200

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת משפטים פרק כא

 כי טעם הרציעה להיותו נסמן, ודייני ישראל יושבים בשער המדינה, ובעז יוכיח. ובן סורר, ושוכב עם נערה מאורסה. והטעם לעשות הדבר בגלוי. וכן הנרצע בדלת המדינה. ואם יטעון טוען, כי אין דלת כמו שער, יוכיחו בין שנינו דלתים ובריח (דברים ג, ה). ועבדו לעולם - אמרו חכמינו כי הוא עולמו של יובל (קידושין טו, א). ובפרשת הר סיני מפורש עד שנת היובל (ויקרא כה, מ). וכן אם מת אדוניו יצא לחפשי, כי הכתוב אומר ועבדו, והנה מצאנו וישב שם עד עולם (ש"א א, כב), והיה זמן קצוץ:(ז) וכי ימכר איש - זה האיש ישראלי. ואין משפט יציאתה לחופש כזכרים. ואין צורך

1234567891011121314151617181920