יובל

יובל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1911 מקורות עבור יובל. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

רש"י ויקרא פרשת בהר פרק כה

 אוכלת בהמה לא כל שכן,מ שמזונותיה עליך, מה תלמוד לומר ולבהמתך, מקיש בהמה לחיה, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמתך מן הבית, כלה לחיה מן השדה כלהנ לבהמתך מן הבית:(ח) שבתת שנים - שמטות שנים.ס יכול יעשה שבע שנים רצופות שמטה ויעשה יובל אחריהם, תלמוד לומר שבע שנים שבע פעמים, הוי אומר כל שמטה ושמטה בזמנה:והיו לך ימי שבע וגו' - מגיד לך שאף על פי שלא עשית שמטותע עשה יובל לסוף מ"ט שנה. ופשוטו של מקרא יעלה לך חשבון שנות השמטותפ למספר מ"ט:(ט) והעברת - לשון (שמות לו ו) ויעבירו קול במחנה,

162

רש"י ויקרא פרשת בחקותי פרק כז

 בצאתו ביבל - מיד הלוקחו מן הגזבר,ח כדרך שאר שדות היוצאות מיד לוקחיהם ביובל:קדש לה' - לא שישוב להקדש בדק הבית ליד הגזבר אלא כשדה החרם הנתוןט לכהנים, שנאמר (במדבר יח יד) כל חרם בישראל לך יהיה, אף זו תתחלק ביובל לכהנים של אותו משמר, שיום הכפורים של יובל פוגע בו:(כב) ואם את שדה מקנתו וגו' - חלוק יש בין שדה מקנה לשדה אחוזה, ששדה מקנה לא תתחלק לכהנים ביובל, לפי שאינו יכול להקדישה אלא עד היובל, שהרי ביובל היתה עתידה לצאת מידו ולשוב לבעלים, לפיכך אם בא לגאלה, יגאל בדמים הללו הקצובים לשדה אחוזה. ואם לא יגאל וימכרנה

163

רש"י דברים פרשת ראה פרק טו

 טו) וזכרת כי עבד היית - והענקתי ושניתי לך מביזת מצרים וביזת הים, אף אתה הענק ושנה לו:(יז) עבד עולם - יכול כמשמעו, תלמוד לומר (ויקרא כה, י) ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשובו,ל הא למדת שאין זה, אלא עולמו של יובל:ואף לאמתך תעשה כן - הענק לה. יכול אף לרציעה השוה הכתוב אותה, תלמוד לומר (שמות כא, ה) ואם אמור יאמר העבד, עבד נרצע, ואין אמה נרצעת:(יח) כי משנה שכר שכיר - מכאן אמרו עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה. וזהו כפלים שבעבודת שכירי יום. ומהו עבודתו בלילה, רבו מוסר לומ שפחה כנענית והולדות לאדון:

164

רש"י מלכים ב פרק יז

 ב) רק לא כמלכי ישראל - שביטל פרדיסאות שישבו מימי ירבעם על הדרכים לשמור שלא יעלו ישראל לרגל וזה בטלן לפי שגלו עגלי הזהב כבר בשתי גליות בגליות ראשונה ויקח את עיון ואת דן הגלה עגל שבדן, ובשניה כשגלו ראובן וגד נטל עגל שבבית אל לקיים מה שנאמר גם אותו לאשור יובל (הושע י' ו') ולפי שבטלו פרדיסאות והם נמנעו מלעלות לרגל לפיכך נחתם גזר דינם לגלות בימיו שעד עכשיו תלו הקלקלה במלכיהם ועתה לא היה במי לתלות, וזהו שאמר הושע בן בארי (שם /הושע/ ה' ג') כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל עתה נגלית רעתכם:(ו) בשנת התשעית - למרדו של

165

רש"י ישעיהו פרק ל

 שבתוכם יאכלו:אשר זורה - התבואה פעמיים אחת ברחת ואחת במזרה כדי לנקות התבואה לפיכך יהיה התבן בלול בתבוא' שזורה במזרה אצל הקשין, רחת פיל"א בלע"ז, מזרה יו"ן בלע"ז, ומדרש אגדה בליל ל' בלול שיהא האוכל בלול בתבן:(כה) יבלי מים - נהרי מים כמו (ירמיה יז) ועל יובל ישלח שרשיו:ביום הרג רב - שיהא טבח גדול (בארץ אשור) יונתן תירגם ביום קטול רב במיפל רברבין:(כו) שבעתים כאור שבעת הימים - שבעתים שבע שבעיות כאור של שבעת הימים הרי ארבעים ותשע שביעיות העולים לשלש מאות וארבעים ושלשה:(כז) שם ה' - גבורתו שתהא לו לשם מה שיעשה בסנחרב:בא ממרחק - להאמין מה שהבטיח

166

רש"י ישעיהו פרק נג

 תעינו - עתה נגלה:הפגיע בו - נעתר על ידו ונתרצה על עון כולנו שלא החרי' עולמו, הפגי' אשפריאי"ר בלע"ז ל' תחינה:(ז) נגש והוא נענה - נגש הנה בנוגשים ודוחקים:והוא נענה - באונאת דברים שורפרלרי"ן בלע"ז:לא יפתח פיו - סובל היה ושותק כמו השה אשר לטבח יובל וכרחל אשר לפני גוזזי' נאלמה:לא יפתח פיו - מוסב על שה לטבח יובל:(ח) מעוצר וממשפט לוקח - הנביא מבשר ואומר כי זאת יאמרו העכו"ם באחרית הימים כשיראו כשנלקח מן העוצר שהיה עצור ביד' וממשפ' היסורין שסבל עד עתה:ואת דורו - שנים שעברו עליו:מי ישוחח - את התלאות אשר מצאוהו כי נגזר היה מתחילה וגולה מארץ

167

רש"י ירמיהו פרק יא

 רעתכי אז תעלוזי - כשאתם עוברי' עבירה אתם שמחים:(טז) לקול המולה - ל' שאון עם רב שיבוא עליהם:ורעו דליותיו - ורצצו את ענפיו:(יח) וה' הודיעני - כך אמר הנביא הקדוש ברוך הוא הודיעני את פורענותם:(יט) ואני ככבש אלוף - אשר יובל לטבוח:יובל - לפי שאני מודיעם הרעה הם אומרים להרגני, ככבש אלוף דונש ויהודה בן קוריש פתרוהו ככבש ופר אשר יובל לטבח ואלוף כמו שגר אלפיך (דברים כח) ואע"פ שלא נאמר אלוף יש לנו כיוצא בו שמש ירח עמד זבולה (חבקוק ג) כסוס עגור כן אצפצף (ישעיה לח) ומנחם פתר ככבש אלוף כבש גדול (ע' בתהלים נ"ח בפרש"י) ויונתן מסייעו שתירגם

168

רש"י יחזקאל פרק ד

 אחאב (מלכים ב כא) ואחאב מלך עשרי' ושתים ושתים דאמון וי"א דיהויקים ונבואה זו נאמר' ליחזקאל בשנ' החמישית לצדקיהו הרי ארבעים סך כולם ארבע מאות ושלשים ואחר הנבואה הזאת שהו שש שנים הרי שמונה יובלות ושלשי' ושש שנה בשמונה יובלות שמונה שבועי שמיטות הרי חמשים ושש שנות שמיטה ושמונה שנות יובל הרי ששים וארבע ובשלשים ושש שנה יש חמש שנות שמטה הרי ס"ט שמיטו' ושנת היובל האחרון נחשבה להם לעון שהרי בעונם גלו ממנה הרי שבעים שנה מקודשי' של שמיטה שלא שמטום ישראל לפיכך גלו ע' שנה לקיים אז תרצה את שבתותיה (ויקרא כו) והוא שכתוב בסוף דברי הימים למלאות

169

רש"י יחזקאל פרק מ

 רש"י יחזקאל פרק מ(א) בראש השנה בעשור לחודש - איזוהי שנה שראש השנה שלה בעשור לחדש הוי אומר זה יובל שחרב הבית בשנת ל' ושש ביובל שהתחיל בשמנה עשרה שנה ליאשיהו ולסוף ארבע עשרה היה ראוי היובל להיות והיא שנת עשרים וחמש לגלות יכניה שגלה בעשרים ושש ביובל י"ד של יאשיהו מי"ח עד ל"א ויהויקים י"א:יד ה' - חוזק תוקפו להוליכני על כרחי:ויבא אותי שמה - אל העיר ההוכתה היא ירושלים אותה שנה הראהו בנין הבית לעתיד לבא:(ב) במראות אלהים הביאני - לא הוליכני שם אלא הראני כאילו אני שם:אל הר גבוה מאוד - שכן הוא עתיד להיות גבוה שנא'

170

רש"י הושע פרק י

 ה) לעגלות בית און וגו' - לפורענות העתידה לבא על עגלי' שבבית אל שהיא נקראת בית און בספר יהושע:יגורו - יראו ממנו שכיניו שבשומרון למה כי אבל עליו עמו וכמריו אשר עליו יגילו תמיד עתה יאבלו על כבודו כי גלה:(ו) גם אותו לאשור יובל - זה היה בשנת שתים עשרה לאחז ויער ה' את רוח פול מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי (ד"ה =דברי הימים= א ה) וגו' ונטל עגלי הזהב אשר בבית אל והלך לו לקיים מה שנאמר גם אותו לאשור יובל:מנחה למלך ירב - זה סנחריב:בשנה אפרים יקח - בשת יקח לו ירבעם שהוא משבט אפרים שהעמיד לו עגל זה

1234567891011121314151617181920