יובל

יובל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1911 מקורות עבור יובל. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר ד' פרשיות התפלין

 קיבלה אורות דאמא עליונה. כי אורות אלו יוצאים מאמא עליונה, שהוא הבית השני של התפלין, שנקרא ה' של השם הקדוש הויה, שנפתחה לחמשים שערים. וממוח הזה יוצא רוח לנקב אחד של חלון החוטם דז"א (עי' לעיל באדרא רבא אות רל"ד בהסולם).[אות מד] ותנינן יובלא דנפקין וכו': ולמדנו יובל, שבו יוצאים העבדים לחירות, מתאחד במוח בינה הזה. וחמשים שערי בינה, הם חמשים שנה של יובל, ואלו חמשים ימים של ספירת העומר, מתאחדים במוח בינה הזה, שבו נחים הרוחות של העבדים, ורוחם יוצא לחירות למנוחה. כמו שכתוב, ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה וגו'. ומשום זה, ה' ראשונה דהויה

142

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר האובדים בארץ אשור

 הנודע אל הקב"ה, כש"א והיה יום אחד הוא יודע לה'. עוד. ביום ההוא, הוא כש"א ביום בא גוג על אדמת ישראל.[אות קכח] יתקע בשופר גדול: שואל, מה לנו בו, אם הוא שופר גדול או קטן. ומשיב, אלא הוא שופר עליון, שבו יוצאים תמיד עבדים לחירות, וזה הוא יובל, דהיינו בינה, שיובל עליון וגדול הוא, וכשזה מתעורר להשפיע, כל חירות העולמות מתעוררים בו, וההוא, נקרא שופר גדול.[אות קכט] ובאו האובדים בארץ אשור: שואל, האבודים היה צריך לומר, או הנאבדים, מהו האובדים. ומשיב, האובדים ממש, משום שהם בארץ אחרת, ומי ששורה בארץ אחרת יונק מרשות אחרת וכאלו אינו שורה באמונה,

143

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת האזינו מאמר תפוח ושושנה

 וחסד. כך היא כנסת ישראל. שהיא המלכות.[אות יא] קב"ה כתפוח כ"י וכו': הקב"ה הוא כתפוח. כנסת ישראל היא כשושנה. כי כך אמרה כנסת ישראל, תחת התפוח עוררתיך. שואל תחת התפוח, באיזה מקום הוא. ומשיב, אלא אלו הם האבות שאמרנו, שהם חג"ת הנקראים אבות. ר' יוסי אומר זה יובל. דהיינו בינה, שנקראת תפוח. ר' אבא אמר הכל יפה, כי אלו האבות שאמרנו, הם ג' צבעים שמתחברים בתפוח. פירוש, שהם בחינת ג' קוין שבבינה, והם בחינת חג"ת שבז"א. וע"כ אפשר לומר שתפוח הוא ז"א. ואפשר לומר שהוא בינה.[אות יב] ר' יצחק אמר וכו': רי"א באיזה מקום נכללה כנסת ישראל בשושנה.

144

פירוש הסולם לזוהר - דברים האדרא זוטא קדישא מאמר אבא ואמא שהם חו"ב

 שהמלכות, שהיא הכלה, עלתה ונכללה באמא, כנודע, ורצון הי', שהיא חכמה, אינו נפסק ממנה לעולם, ונמצאת אחוזה בעליונים ובתחתונים כאחד, ע"כ ניתנה ברשותה כל חירות העבדים, כל חירות של הכל, כל חירות של הרשעים לטהר הכל. שכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם. וכתוב, וקדשתם את שנת החמשים שנה יובל היא. מהו יובל. הוא כש"א, ועל יובל ישלח שרשיו, כי יובל פירושו נהר. משום אותו הנהר, שהוא אמא, הבא ונמשך ויוצא ובא תמיד בלי הפסק. אל הגן, שהוא המלכות.[אות פז] כתיב, כי אם וגו': כתוב כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך. שואל, כיון שאמר, כי אם לבינה תקרא,

145

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת בראשית מאמר ויקרא אלקים לאור יום

 שביעי, כי כשמתחילים לספור מן הבינה, נמצא היסוד שהוא ספירה שביעית. ובינה. ה"ס מ"ט שערי בינה, וכשהיסוד שהוא שביעי מקבל מ"ט שערי בינה, נעשו אצלו שבע פעמים מ"ט, שהם שמ"ג, ויונק ממנו השמש שלמטה שבעה שבועות שבע פעמים, כנגד שבעה שבועות שבע פעמים, שהיסוד יונק מאמא עלאה, שהיא בינה, הנקראת יובל. שהוא כנגד שנות היובל שלמטה. כלומר כנגד מ"ט שנים שהיובל כוללם.[אות קצט] אשתארו משס"ה כ"ב וכו': עוד חסרים למספר שס"ה, כ"ב ימים. כי מ"ט שבועות הם רק שמ"ג ימים, והם כנגד כ"ב אותיות התורה, שעולם התחתון, שהוא מלכות, עומד עליהם. כי צדיק שלמעלה, שהוא יסוד דז"א, נקרא תורה

146

פירוש הסולם לזוהר חדש - ויקרא פרשת בהר מאמר להנחיל אהבי יש

 טהרתם ושלמותם.[אות ה] וברזא דשמטה ויובל וכו': ובסוד שמטה ויובל קבל הקב"ה תפלת שרה רבקה רחל לאה, וזלפה ובלהה, שכולן נרשמו באות ה' בסוף השם, שהיא שמטה ויובל, דהיינו מלכות, שהיא ה' אחרונה שבשם הוי"ה, הנקראת שמטה. ויובל שהוא בינה, שהיא ה' ראשונה של השם הויה הנקראת יובל.[אות ו] ובגין דחזת רחל וכו': ומשום שראתה רחל, שהשם שמטה והשם יובל נרשמו בשמה של לאה, דהיינו בה' שבסוף השם, והיא אין לה רשימו של הה'. מיד אמרה הנה אמתי בלהה, שיש בה ב' ההין, תהיה ה' אחת בשבילי. האות ל' שבסוף יובל, היא בראש השם ל

147

פירוש הסולם לזוהר חדש - ויקרא פרשת בהר מאמר למה לא מתערי מזונות לת"ח

 שהוא המלכות. וזה הוא השמחה והמזון שלהם.[אות יד] כיון דעברין מהאי וכו': כיון שיוצאים מהעולם הזה, כמה נחלים עליונים של העולם הבא, מסבבים את מקומותיהם, והם משתרשים בו בעוה"ב, ועולים למעלה מעוה"ב, אז נאמר עליהם, עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו. מי יעשה. זה הוא יובל, שהוא בינה, אותו הנקרא עולם הבא. למחכה לו, ודאי שהם הצדיקים, שאינם רוצים מזון בעולם הזה, מטרם שהתקינו המזון שלהם, והמזון הזה שלהם, הוא בעולם הבא. וע"כ הם זכאים בכל וכל, ועליהם כתוב, עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו.

148

פירוש הסולם לזוהר חדש - במדבר פרשת בלק מאמר דרך כוכב מיעקב

 על צרות עתידים לשונאיהם של ישראל בגלות, וכמה ישלטו החיות, וכמה ישאגו לטרוף טרף מישראל, בכל זמן וזמן עד סוף הימים.[אות קז] כעת לסוף יומיא וכו': כעת, באחרית הימים, כפי השעה של היום בעת שיזרח השמש מיום הששי, דהיינו מהאלף הששי, בשעה שיקרה לפי מנין השנים, שיהיה יובל ושמטה ביחד, שהוא רע"ד מהיום הששי, כעת, עתיד קול אחד להתעורר מרום מרומי הרקיעים, קול עצב, במרירות, מה שלא היה כזה מיום שנברא העולם.[אות קח] וההוא קלא יהוי וכו': והקול ההוא יהיה דק, בחשאי, במרירות, ובעצבות, יורד ועולה, עולה ויורד, וכן אמר, אילה אהובה היתה לי מימים הראשונים, ונשתכחה ממני.

149

פירוש הסולם לזוהר חדש - דברים פרשת כי תבא מאמר שבת ש' בת

 צבעי המדות שהן חג"ת, שהן אדום שחור לבן, שהם ר"ת אשל. והמשיך מהם לבאר שבע, שהיא המלכות, בסוד ג' עדרי צאן רובצים עליה. שג' עדרי צאן ה"ס חג"ת והבאר ה"ס המלכות.[אות לג] יעקב שמש בבית וכו': יעקב שמש בבית שם ועבר י"ד שנה לתקון יובל ושמטה. שהם לאה ורחל. פירוש כי המלכות שמחזה ולמעלה דז"א, נקראת לאה, והיא בחינת בינה, ע"כ נקראת יובל. והמלכות שמחזה ולמטה דז"א, ה"ס רחל, והיא ספירה שביעית לחג"ת נה"י דז"א ונקראת שמטה.

150

פירוש הסולם לזוהר חדש - שיר השירים מאמר עשית הארץ היא כעין יצירת האדם

 ובההוא צפור ידעין וכו': ובצפור ההיא יודעים הנשמות סימניהם, בזמן שמודים ומשבחים, ובזמן שמשתדלים בחכמה לדעת, ואותה הצפור נכנסת בהיכל ההוא, ומסתתרת ונגנזת ולא ידועה. ודרור, זו היא הנשמה הקדושה, שעולה למעלה והיא בת חורין.[אות מד] ד"א ודרור קן לה וכו': פירוש אחר, ודרור קן לה, זו יובל, שהוא בינה. שנאמר וקראתם דרור. קן לה. בחכמה עליונה. שה"ס הזווג דחכמה ובינה. צפור ודרור, זו למעלה בבינה, דהיינו דרור, וזו למטה, במלכות דהיינו צפור. אשר שתה אפרוחיה, מי היא, היינו הדרור הזו, שהיא שנת החמשים, דהיינו בינה, שהוציאה ממנה ששה אפרוחים, שהם חג"ת נה"י דז"א. והצפור הזו שהיא מלכות.ביאור

1234567891011121314151617181920