יובל

יובל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1911 מקורות עבור יובל. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר צדיק עליון צדיק תחתון

 אות קמ] ועל דא אינון שבע וכו': ועל כן אלו שבע שנים הראשונות נתכסו, שיעקב לא ידע, שהן בשביל לאה, משום שהיו מיובל, מבינה שה"ס עולם הנסתר. ואלו ז' שנים של שמטה, דהיינו עולם הנגלה, היו מגולים, שידע שעובד בשביל רחל. ובשביל שמטה שהיא עולם הנגלה, עבד באמת בשביל יובל שהיא עולם הנסתר, כלומר שחשב שעובד בשביל רחל שה"ס שמטה, ולבסוף בשביל לאה היו. שה"ס יובל. שכתוב, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים. שבע שנים סתומים, דהיינו מבחינת עולם הסתום לאה, עבד ברחל, ועבד שבע שנים עליונים, שהם ז' ספירות דלאה, ונמצא נאחז על ידיהן בשני העולמות, שחשב בשביל עולם הנגלה,

112

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר וירא ה' כי שנואה לאה

 אם הבנים שמחה הללויה. מושיבי עקרת הבית, זו היא רחל, שהיא העיקר שבבית. אם הבנים שמחה. זו היא לאה. שהולידה ששה בנים ובת אחת.[אות קמח] ד"א מושיבי עקרת הבית: זו היא שמטה, שהיא נוקבא דז"א, שהיא העיקר, כי עולם הזה מתנהג על ידה. אם הבנים שמחה: זהו יובל, שהוא בינה, שכל שמחה וכל חדוה שבכל העולמות בי"ע, בה תלויה, כי הנוקבא דז"א אין לה מעצמה כלום, אלא מה שז"א מקבל מבינה, ומשפיע אליה, ואז היא משפעת לכל העולמות, הרי שכל השמחה שבכל העולמות דהיינו בבי"ע, מן בינה באה.והאי קרא וכו': ומקרא זה הוא כלל הכל, משום שזה כולל

113

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר הרהורא דיליה ברחל הות

 כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב וגו'.[אות קפא] בגין דהרהורא טבא וכו': כי הרהור טוב העולה למעלה, נאחז בעץ החיים, שהוא קו אמצעי, ומחזיק בענפיו ואוכל מפירותיו, כל הקדושות וכל הברכות יוצאות ממנו, ונוחל חיים לנפשו, ורפואה לעצמו, עליו נאמר, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל וגו'.[אות קפב] כל מלין דעלמא וכו': כל דברי העולם הולכים אחר המחשבה וההרהור. ועל זה כתוב, והתקדשתם והייתם קדושים, משום שכל הקדושות שבעולם הוא מוציא וממשיך עם הרהור טוב. (ועי' לעיל דף ע"ו ד"ה קרי בחיל).[אות קפג] מאן דאסתאב וכו': מי שנטמא בהרהור רע כשבא להזדווג באשתו, כי שם

114

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר תרין תקונין דנוקבא

 בחרב הזו, לערוך מלחמות ותקונים, כי הוא בחי' מלכות, ולמה זבולון. ומשיב, אלא בוא וראה, י"ב שבטים הללו כולם היו תקון המטרוניתא, שהיא מלכות, ונמצא שגם זבולון היה בחי' מלכות.[אות תרמח] תרין תקונין דנוקבי וכו': שני תקונים של נוקבין אמר שלמה בשיר השירים, אחד לרועה העליונה שהוא יובל, דהיינו בינה. ואחד לכלה שהיא שנת השמיטה, דהיינו הנוקבא. תקון אחד למעלה, בבינה, ותקון אחד למטה, בנוקבא. מעשה בראשית, הוא גם כן באלו ב' מקומות, שבכל דבר ודבר היתה, עשיה אחת למעלה בבינה, ועשיה אחת למטה בנוקבא. וע"כ מתחלת התורה בב', שרומזת על ב' נוקבין הללו, והעשיה שלמטה היתה דומה

115

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר מתקנא בי"ב בתרין עלמין

 מן השלימות אשרי חלקו של יעקב השלם, שהוא נשלם למעלה ולמטה, וההפרש בין מוחין דחשבון, לבין מוחין דלית לון חושבנא, נתבאר היטב לעיל (בהקסה"ז דף כ"ט ד"ה וז"ש במספר) עש"ה.[אות תרנז] אמר ר' אלעזר וכו': אר"א לר' אבא ודאי כך הוא, כמו שאמרת, אבל בתקון העליון של יובל, שהוא בינה, איך היה נמצא שם כל כך. דהיינו י"ב בחינות, כיון שאתה אומר דדא ים מתקנא בי"ב לעילא, בבינה וכו', ובי"ב לתתא, בנוקבא, אמר לו ר' אבא, האריה, אחר שסדר רגליו להכנס בכרם מי הוא שילך עמו. כלומר, שיתרץ בעצמו.[אות תרנח] פתח ר' אלעזר וכו': פר"א ואמר, והוא באחד

116

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר וארא- באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם

 ימין וצד שמאל זה בזה, להתקיים ולהתקשר, דהיינו שיתקיימו שני הקוים, ותקשרנה הארתם זה בזה קשר בל ימוט.[אות ג] והאי עד תיאובתא וכו': ועד הזה בו תאות הכל. כמש"א עד תאות גבעות עולם. מי הן גבעות עולם. אלו הן שתי אמהות, דהיינו בינה ומלכות, שהן נקבות, ונקראות יובל ושמטה, שהבינה נקראת יובל והמלכות שמיטה. והן נקראות גבעות עולם. שכל אחת מהן נקראת גבעת עולם. עולם הן נקראות, כמו שאתה אומר, מן העולם ועד העולם. שפירושן, בינה ומלכות, ששתיהן נקראות עולם.[אות ד] ותיאובתא דלהון בהאי וכו': ותאותם היא בעד הזה, שהוא ז"א שלהיותו קו האמצעי, הוא הקיום של

117

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר התנינים

 דהיינו שהוא פוגם בקו האמצעי, ואינו מניחו שיכריע בין הקוין. וז"ש אמאי בריח. בגין דסגיר לב' סטרין. להיותו סוגר ב' הקוין, ע"כ הוא הכנגד של קו האמצעי, הנקרא בריח, ולכן נקרא גם הוא בריח. ומפרש איך הוא מזיק לקו האמצעי, ולא נפיק לעלמין אלא חד זמנא ליובלא המוחין דבינה מכונים יובל. שבהם ג' קוין המכונים ג' זמנין. ואומר, שאינו יוצא להזיק אלא בזה שנאחז בקו שמאל דיובל המכונה חד זמנא, ואינו מניחו להתחבר בצד ימין.[אות ע] ובספרי קדמאי וכו': ובספרי הראשונים, אמרו על הכתוב יהי מארת, שזהו נחש עקלתון, שהולך בעקמימות תמיד, והביא קללות על העולם, כי פיתה את

118

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר ויסב- את העם

 היו ישראל. ור' יוסי אומר, חמשה היו מישראל ואחר מערב רב. ר' יהודה אומר, וחמושים, אחד מחמשים היו הערב רב.[אות מ] אר"ש בגין וכו': אמר ר' שמעון, משום שהיובל, שהוא בינה, העלה אותם מארץ מצרים, משום זה כתוב, וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים, שהיא בינה הנקראת יובל, שיש בה חמשים שערים, ואם לא היובל לא היו עולים. ועל כן נתעכבו חמשים יום לקבל התורה. וממקום ההוא מיובל יצאה התורה וניתנה. ועל כן, וחמשים חסר. כלומר, אם פירושו מזוינים, היה צריך לומר חמושים עם ו'. אלא יורה על מספר חמשים שה"ס יובל. שבשביל זה עלו בני ישראל ממצרים.[אות

119

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר וה' הולך לפניהם יומם

 אות נו] ר' אבא אמר וכו': רא"א, אשרי חלקם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציאם ממצרים כדי שיהיו חלקו ונחלתו. ובוא וראה, מצד היובל, שהיא בינה, נמצא החירות לישראל. וכן לעתיד לבא, שכתוב, ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'.[אות נז] ובגין ההוא יובלא וכו': ומשום יובל ההוא נתעכבו חמשים יום אחר יציאת מצרים כדי לקבל התורה, ולקרב להר סיני. כי יש ביובל חמשים שערים, וכדי להתתקן בהם היו צריכים חמשים יום. וכיון שהלכו ביום הלכו ג"כ בלילה, שיהיה הכל יום אחד, ולא ימצא פירוד בין יום ולילה. שהם זו"ן.[אות נח] ולא עוד אלא וכו': ולא עוד, אלא שכולם

120

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר וידבר אלקים

 זו היא השכינה, זיו יקרו של הקב"ה, שכתוב, ותהלתו מלאה הארץ.[אות שמא] אמר ר' שמעון וכו': אר"ש, כתוב, ונהר יוצא מעדן וגו' שם האחד פישון וגו'. הרי אלו הנהרות נקראים בשמות, ואלו הארבעה נמשכים מנהר ההוא היוצא מעדן. ומה שמו של הנהר היוצא מעדן. אמר ר' שמעון, יובל שמו, שכתוב, ועל יובל ישלח שורשיו, וכתוב, ולא ימיש מעשות פרי. מה הטעם לא ימיש מעשות פרי, משום דעל יובל ישלח שורשיו, שהיא בינה. ועל כן כתוב, וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו, ששפע הבינה אינו פוסק. וע"כ כתוב, יוצא מעדן, יוצא ואינו פוסק.[אות שמב] תאנא א"ר שמעון וכו': למדנו

1234567891011121314151617181920