יואב

יואב מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1996 מקורות עבור יואב. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

רש"י בראשית פרשת וירא פרק יח

 והלא לא הלך לעמוד לפניו אלא הקב"ה בא אצלו ואמר לו (פסוק כ) זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד לפני אברהם, אלא תיקון סופריםד הוא זה (אשר הפכוהו ז"ל לכתוב כן):(כג) ויגש אברהם - מצינו הגשה למלחמה (ש"ב י יג) ויגש יואב וגו', הגשה לפיוס (להלן מד יח) ויגש אליו יהודה,ה והגשה לתפלה (מלכים א' יח לו) ויגש אליהו הנביא, ולכל אלה נכנס אברהם, לדבר קשות, ולפיוס ולתפלה:האף תספה - הגם תספה. ולתרגום של אונקלוס שתרגמו לשון רוגז, כך פירושו האף ישיאך שתספה צדיק עם רשע:(כד) אולי יש חמשים צדיקים - עשרה צדיקים

162

רש"י שמות פרשת שמות פרק ב

 של זפת:ותשם בסוף - הוא לשון אגם רושי"ל בלעז [סוף], ודומה לו (ישעיה יט ו) קנה וסוף קמלו:(ה) לרחץ על היאר - סרס המקרא ופרשהו ותרד בת פרעה על היאור לרחוץ בו:על יד היאר - אצל היאור, כמו (שמואל ב יד ל) ראו חלקת יואב על ידי, והוא לשון יד ממש, שיד האדם סמוכה לו. ורבותינו דרשו הולכות לשון מיתה, כמו (בראשית כה לב) הנה אנכי הולך למות, הולכות למות לפיצ שמיחו בה. והכתוב מסייען, כי למה לנו לכתוב ונערותיה הולכות:את אמתה - אתק שפחתה. ורבותינו דרשור לשון יד. אבל לפי דקדוק לשון הקודש היה לו להנקד

163

רש"י שמואל ב פרק ג

 שלא החזיק דברי דוד בצפחת המים אשר לקח מראשותיו של שאול וגם על כנף המעיל של שאול אמר שמא אחד מן הסירים נאחז בו וקרעו:(כז) אל תוך השער - לפני סנהדרין להשפט על דם עשהאל אחיו:בשלי - בשגגה שלא הבין אבנר שבלבו להרגו וסרס המקרא ויטהו יואב בשלי אל תוך השער לדבר אתו:(כט) יחולו - ינוחו יחולו דמי אבנר על מקרא שלפניו הוא מוסב שאמר נקי אני וממלכתי מדמי אבנר יחולו דמיו על ראש יואב דמו הנזכרים במקרא שלפניו:ומחזיק בפלך - נשען על מקלו מחמת חולי הרגלים:(ל) הרגו לאבנר - כמו את אבנר ודומה לו עשקה לי ערבני (ישעי' ל"ח

164

רש"י שמואל ב פרק ח

 יג) ויעש דוד שם - שקבר את ההרוגים שהרג באדום והוא שם טוב לישראל שקוברין את אויביהם וכן הוא אומר במלחמ' גוג ומגוג וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם (יחזקאל לט יג) ומנין שקברן דוד שנאמר בספר מלכים (א יא טו) ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים:שמונה עשר אלף - ובספר (תהלים ס' ב) הוא אומ' שנים עשר אלף אמור מעתה שתי מלחמות היו:(יד) נציבים - פקידים לגבות מס:(טו) ויהי דוד עושה משפט וגו' ויואב על הצבא - דוד גרם ליואב להיות מצליח על הצבא לפי שעשה משפט וצדקה ויואב גרם לדוד לעשות משפט

165

רש"י שמואל ב פרק יד

 רש"י שמואל ב פרק יד(ב) וישלח יואב תקועה - אמרו רבותינו כי שמן זית מצוי שם לכך חכמה מצויה שם:(ה) אבל אשה אלמנה אני - אבל, בקושטא:(ט) עלי אדני המלך העון - כנוי הוא לכבודו כלומר אתה מדחה אותי לאמר אני מצוה עליך ואני אלך לדרכי ואתה לא תצוה עלי ובני יהרג על מי העון הזה:(יא) יזכר נא המלך את ה' - שהקפיד על אורך הדרך להציל נפשות שנא' והשיגו כי ירבה הדרך (דברים י"ט ה') וזהו מהרבות גואל הדם לשחת ואתה דוחה אותי:(יג) ולמה חשבתה כזאת - שחשדת לישראל שיבאו להרוג את השני בלא עדים והתראה:ומדבר המלך הדבר

166

רש"י שמואל ב פרק יח

 כב) ולכה אין בשורה מוצאת - אין מתת שכר בשורה מצויה היום:(כג) ויהי מה - כלומר ומה בכך אם אין לי שכר:ויעבור - וקדים ית כושי:(כט) ראיתי ההמון הגדול - הומים ונעים במלחמה:לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך - הרי זה מקרא מסורס לשלוח יואב את עבד המלך ואת עבדך לאחר ששלח יואב את עבד המלך זה הרץ אחרי:ואת עבדך - על עצמו הוא אומר ולא ידעתי מה היה אחרי כן:(ל) סב התיצב כה - פנה לצד אחר והתיצב כה ונשמע מה יאמר זה:

167

רש"י שמואל ב פרק כ

 יד) ויעבר בכל שבטי ישראל - שבע בן בכרי לפתותם שימליכוהו עליהם:וכל הברים - לא ידעתי מהו:(טו) ותעמוד בחל - ואקיפו משריין ויש פותרים ותעמוד בחל לשון חיל וחומה (איכה ב' ח') הפילו החומה החיצונה ונתחזקה לעמוד על ידי הפנימית:(יז) האתה יואב - שנאמר בך יושב בשבת תחכמוני (שמואל ב' כ"ג ח'):(יח) דבר ידברו בראשונה לאמר - היה לך לדבר לשלום בראשונה אם שלום יענוך ויפתחו לך לא היה לך להלחם עליהם:שאול ישאלו באבל - אם שאלו בני חילך בשלום העיר הזאת ששמה אבל:וכן התמו - מיד היו בני העיר משלימים עמכם:(יט) אנכי שלומי אמוני ישראל - אני מבני העיר ששלמים

168

רש"י שמואל ב פרק כג

 אריאל מואב - על שם שבנאו שלמה שבא מרות המואביה:(כג) מן השלשים - כל שלשים שבפרשה זו תירגם יונתן גבריא:(לט) שלשים ושבעה - ואינן מנוין כאן ואני אומר יואב לא הוצרך להזכיר שהוא שר הצבא ושאר שחסרו שמא בני (ישי) (צ"ל ישן) ג' או ד' היו:

169

רש"י שמואל ב פרק כד

 רש"י שמואל ב פרק כד(א) ויסף אף ה' לחרות בישראל - לא ידעתי על מה:ויסת - גירה:(ג) כהם וכהם - כהם כפלים וכהם שני כפלים הרי ארבעה כפלים וכן חוזר וכופל את הכפילה עד מאה פעמים נמצאת ברכתו של יואב יתירה על של משה שאמר ככם אלף פעמים ועוד שברכתו של משה לזמן מרובה ושל יואב מיד שנאמר בה ועיני אדני המלך רואות:(ה) הגד ואל יעזר - התחיל בבני גד לפי שהם גבורים וקשים אמר הלואי וילחמו בי ויעכבו על ידי:(ו) ואל ארץ תחתים חדשי - מקום ישוב חדש שאוכלוסיהן מועטין אולי בתוך כך יתחרט דוד וישלח אליו שליח שיחזור

170

רש"י מלכים א פרק א

 עצבו - לא הכעיסו למדך שהמונע תוכחה מבנו מביאו לידי מיתה:וגם הוא טוב תואר - כאבשלום שנאמר וכאבשלום לא היה איש יפה (שמואל ב י"ד כ"ה) היא גרמה להם שנתגאו:ואותו ילדה - אמו:אחרי אבשלום - כלומר גדלתו אחר תרבות שגדלה אמו של אבשלום:(ז) עם יואב בן צרויה - לפי שהיה יודע שבלבו של דוד עליו על שהרג את אבנר ועמשא ואבשלום וסופו שיצוה את בנו המולך תחתו עליו לפיכך היה רוצה שימלוך זה על ידו ויאהבנו:ועם אביתר הכהן - שנסתלק מן הכהונ' משברח דוד מירושלם מפני אבשלום ששאל באורים ותומים ולא עלתה לו שנאמר ויעל אביתר (שמואל ב' ט"ו כ"ד) והיה

1234567891011121314151617181920