יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

דברים רבה (ליברמן) פרשת ואתחנן

 את השוגגין ואת המזידין, ומה כתי' שם וזאת התורה אשר שם משה +דברים ד' מ"ד+, מהו וזאת, עשאה מוסף על ערי מקלט, מה ערי מקלט מצילות מן המיתה אף התורה כן. אמ' שלמה החזק במוסר אל תרף +משלי ד' י"ג+, בוא וראה כחן של ערי מקלט, שבשביל ראמות גלעד טעה יהושפט והלך עם אחאב למלחמה, וכה"א הידעתם כי לנו רמות גלעד +מלכים א' כ"ב ג'+. ובמה הטעה אותו בסעודה שעשה לו שנא' וזבח לו אחאב +דברי הימים ב' י"ח ב'+. ר' יודן בשם ר' איבו בדבר הלכה טעה אותו. א"ל כתי' שש ערי מקלט תהיינה +במדבר ל"ה י"ג+, תני שיהו

52

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 ואני נוטלו וממשכנו בעדם, שנא' אשכול איש שהכל בו מקרא ומשנה תלמוד תוספתות ואגדות, הכפר, שמכפר עונותיהם של ישראל, בכרמי עין גדי, אני נוטלו וממשכנו בעדם, ד"א אשכל, בן נזירה אמר, זה הקב"ה, איש שהכל בו, הכפר, שכפר באומות העולם והודה בהן בישראל, ואימתי כפר באומות העולם הוי אומר במלחמת יהושפט, הה"ד (ד"ה =דברי הימים= ב' כ') ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה, את מוצא ישראל באים מכחו של אברהם, ועמון ומואב באים מכחו של לוט, אלו עושין מלחמה עם אלו ונפלו אלו ביד אלו, ויהושפט עזרו אלהיו ונצח, הוי שכפר באומות העולם,

53

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 הזועות ועל הברקים הה"ד (תהלים י"ח) כי אתה תאיר נרי וגו', עמד אסא ואמר אני אין בי כח להרוג להם אלא אני רודף אותם ואתה עושה, אמר לו אני עושה שנאמר (ד"ה =דברי הימים= ב' י"ד) וירדפם אסא וגו' לפני אסא אין כתיב כאן אלא לפני ה' ולפני מחנהו, עמד יהושפט ואמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה שנאמר (שם /דברי הימים ב'/ כ') ובעת החלו ברנה ותהלה וגו' עמד חזקיהו ואמר אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על

54

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 רעות הלא הוא דכתיב (במדבר כ"ב) וישלח מלאכים אל בלעם וגו', (שם /במדבר כ"ב/) ועתה לכה נא ארה לי וגו', וילכו זקני מואב וזקני מדין וגו', (שופטים ג) ויאסף אליו את בני עמון וגו', (ד"ה =דברי הימים= ב' כ') ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט, והדין ידו פרש צר וגו', וכנגדן נכתבה חטייא שלהם בד' מקומות (דברים כ"ג) לא יבא עמוני ומואבי וגו', על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וגו', (מיכה ו') עמי זכר נא מה יעץ בלק וגו', (נחמיה י"ג) כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים וישכור עליו את

55

איכה רבה (וילנא) פרשה ד

 ואתה יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני ששפך הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל, הדא הוא דכתיב ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה.טו לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל, ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן דוד ואסא יהושפט וחזקיהו, דוד אמר (תהלים י"ח) ארדפה אויבי ואשיגם וגו', א"ל הקב"ה אני עושה כן הה"ד (שמואל א' ל') ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, מהו למחרתם ריב"ל אמר לשתי לילות ויום אחד והיה הקב"ה מאיר לו בלילות בזיקין וברקים כמה דתנינן תמן על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים, הדא הוא דכתיב

56

איכה רבה (בובר) פתיחתא ל

 איכה רבה (בובר) פתיחתא לזבדי בן לוי פתח. לא האמינו מלכי ארץ וגו' (איכה ד יב). ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן. דוד, אסא, יהושפט, וחזקיהו. דוד אמר ארדוף אויבי ואשיגם וגו' (תהלים יח לח), אמר לו הקב"ה אני עושה כן, הה"ד ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם (ש"א =שמואל א'= ל יז), מהו למחרתם, ר' יהושע בן לוי אמר לשני לילות ויום אחד היה הקב"ה מאיר לו בלילות בזיקין וברקים, כמה דתנינן תמן על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים, הה"ד כי אתה תאיר נרי וגו' (תהלים יח כט). עמד אסא ואמר אני אין

57

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ה - החדש הזה

 ופגים, אם זכיתם הרי אתם מונים למלאתו, ואם לאו הרי אתם מונים לפגמו. אברהם יצחק יעקב יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון סלמן בועז עובד ישי דוד שלמה, וישב שלמה על כסא י"י למלך (דברי הימים א' כט: כג), הא סיהרה על מלאיה. הרי אתם מונים לפגמו, רחבעם אביה אסא יהושפט יהורם אחזיהו יואש אמציהו עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מנשה אמון יאשיהו צדקיהו, ואת עיני צדקיהו עור (מלכים ב' כה: ז), הא סיהרה על פגמה.[יג] החדש הזה לכם (שמות יב: ב), מסור הוא לכם. א"ר יהושע בן לוי למלך שהיה לו אורלוגין, וכיון שעמד בנו מסר לו אורולוגין שלו.

58

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כז - ולקחתם

 ביום הראשון (ויקרא כג: מ).[ג] פנה אל תפילת הערער וג' (תהלים קב: יח). א"ר ראובן אין אנו יכולין לעמוד על אפי של דוד, פעמים שהו' קורא את עצמו מלך ופעמים שהוא קורא את עצמו עני. הא כיצד, בשעה שהוא צופה ורואה שהצדיקים עתיד' לעמ' ממנו, כגון אסא, יהושפט, חזקיה, יאשיהו, הוא קורא את עצמו מלך, אלהים משפטים למלך תן וצדקתך לבן מלך (תהלים עב: א). ובשעה שהוא צופה ורואה שהרשעים עתידין לעמוד ממנו, כגון אחז, אמון, מנשה, הוא קורא עצמו עני, תפילה לעני כי יעטף (תהלים קב: א). ר' אלכסנדרי פתר קריא בפועל, מה פועל הזה יושב ומשמר כל

59

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 למליאתו ואם לאו אתם מונין לפגמו, [זכיתם] הרי אתם מונין למליאתו, אברהם, יצחק, יעקב יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה, וישב שלמה על כסא ה' למלך (דהי"א =דברי הימים א'= כ"ט כ"ג) הא סיהרא על מליאתה, לא זכיתם אתם מונין לפגמו, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיה, יואש, אמציה, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, צדקיהו, ואת עיני צדקיהו עור (מלכים ב כ"ה ז') הא סיהרא על פיגמה.החודש הזה לכם מסור הוא לכם, אמר ריב"ל למלך שהיה לו אורולוגין, וכיון שעמד בנו מסר לו אורולוגין שלו, אמר רבי יוסי בר חנינא למלך

60

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא

 כ"ג/ ז), והקב"ה מזהירו והוא מבטל דברי אלהיו ואומר אעשה חסד עם חנון בן נחש, הלא בעבור חקור את העיר (ש"ב =שמואל ב'= שם שם /י'/) מיד ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח וגו' (שם שם /שמואל ב' י'/ ד), ורוח הקדש צווחת רעך ורע אביך וגו'. וכן יהורם בן יהושפט כיון שמלך הרג כל אחיו, שנאמר ויקם יהורם על (מלכות) [ממלכת] אביו ויתחזק ויהרג את כל אחיו (ובית אביו) (דה"ב =דברי הימים ב'= כא ד). מהו טוב שכן קרוב מאח רחוק (משלי כז י) אמר הקב"ה לאבימלך בן ירובעל, טוב היה ממך אבימלך מלך פלשתים, שהרבה כיבד את אברהם,

1234567891011121314151617181920