יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 סופרים להעמיד משמעון בבתי כניסיות, ותלמידין ומישניים משבט לוי בבתי מדרשות עוסקין בתורה.(ח) [יהודה אתה יודוך אחיך] לפי שהודית יודו לך אחיך בעולם הזה ובעולם הבא, ולפי ברכתו שליעקב אבי' עמדו ממנו שלשים מלכים שנ' אלה תולדות פרץ (רות ד יח), ותחשב דוד ושלמה רחבעם ואבייה אסא יהושפט [עד יכניה וצדקיה], וכן לעולם הבא ודוד עבדי נשיא להם לעולם (יחזקאל לז כה), ולפי שזכה יהודה והציל לתמר ולשני בניה מן המיתה, והציל את יוסף מן המיתה שנ' ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע (בראשית לז כו), והציל לפרץ וזרח וכבר נשתלמה צורתן במעי אמן תמר, שהיה לה שלשה חדשים

42

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 א' ה') אין שטן ואין פגע רע, הקב"ה עשה ששה רקיעים ובשביעי יושב ובכסאו של שלמה כתיב (שם /מלכים א'/ י) שש מעלות לכסא ויושב במעלה השביעית, הרי נתמלא דיסקוס של לבנה ומשם התחילו המלכים פוחתין והולכין (דה"א =דברי הימים א'= ג) ובן שלמה רחבעם ובן רחבעם אביה ובנו אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מנשה, אמון, יאשיהו, יהויקים, כיון שבא צדקיהו דכתיב (ירמיה לט) ואת עיני צדקיהו עור, חסר אורה של לבנה, וכל אותן השנים אע"פ שהיו ישראל חוטאין היו האבות מתפללין עליהן ועושין שלום בין ישראל למקום שנאמר (תהלים עב) ישאו הרים שלום לעם,

43

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 בשעה שהיא מבקשת להפריש חלתה מגבלת את הקמח ואח"כ נוטלת חלה, כך עשה האלהים גבל את העולם ואח"כ נטל אדם שנאמר (בראשית /בראשית/ ב) ואד יעלה מן הארץ ואח"כ וייצר, כיון שחטא א"ל האלהים (שם /בראשית/ ג) ארורה האדמה בעבורך, לכך נאמר ואיש תרומות, ד"א מלך במשפט יעמיד ארץ, זה יהושפט שנאמר (דה"ב =דברי הימים ב'= יט) ויאמר יהושפט אל השופטים ראו מה אתם עושים, ואיש תרומות יהרסנה זה חכם שהוא יודע הלכות ומדרשות ואגדות, ויתום ואלמנה הולכין אצלו שיעשה דין ביניהן והוא אומר להן עסוק אני במשנתי איני פנוי, ואמר לו האלהים מעלה אני עליך כאלו החרבת את העולם,

44

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 עושה רע לבעליו זה עשרו של קרח שהוא היה עשיר מכל ישראל וכתיב (במדבר טז) וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ד"א זה עשרו של המן הרשע שנאמר (אסתר ה) ויספר להם המן את כבוד עשרו, וכתיב ותלו אותו ואת בניו על העץ, ושהוא טוב לבעליו זה עשרו של יהושפט שנא' (ד"ה =דברי הימים= ב יח) ויהי ליהושפט עשר וכבוד לרב, ומה היה לו ויצעק יהושפט וה' עזרו, ויש גבורה שהיא טובה לבעליה ויש שהיא רעה לבעליה, טובה לבעליה זה דוד שכתוב (ש"א =שמואל א'= יח) הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ומשם אהבוהו כל ישראל שנאמר (שם /שמואל א'

45

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יט

 במי הן מתקיימות במי שמשחיר ומעריב בהן א"ר שמואל בר אמי דברי תורה צריכין השחרה והערבה שנאמר (איוב לח) מי יכין לעורב צידו למוד מאליהו ע"י שהשחיר והעריב בתורה ולא כבר זימנתי לו עורבים שנאמר (מלכים א יז) והעורבים מביאים לו לחם ובשר וגו' מהיכן היו מביאין לו משולחנו של יהושפט א"ר שמואל בר אמי דברי תורה צריכין השחרה והערבה בפרנסה מנין מי יכין לעורב צידו כך אם אין אדם נעשה אכזרי על גופו ועל בניו ועל ביתו כעורב הזה אינו זוכה לדברי תורה ר' אסי הוה עסקן חמי חד עורב עביד קן עביד ביעין עביד אפרוחין נסבינון ויהבינון בקידרתא

46

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה ל

 שנאמר וגם נצח ישראל לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם, אמר ר' אבין פנה אל תפלת הערער ואמר ר' אבין אין אנו יכולין לעמוד על אפו של דוד פעמים שקורא עצמו עני פעמים שקורא עצמו מלך הא כיצד בשעה שהיה צופה ומביט שצדיקים עתידין לעמוד ממנו כגון אסא יהושפט חזקיה ויאשיה היה קורא עצמו מלך שנאמר (תהלים עב) אלהים משפטיך למלך תן ובשעה שצופה רשעים יוצאים ממנו כגון אחז מנשה אמון היה קורא עצמו עני שנאמר (שם /תהלים/ קב) תפלה לעני כי יעטוף ר' אלכסנדרי פתר קריה בפועל הזה מה הפועל הזה יושב ומשמר לכשיפליג מלאכתו קימעא וילקישנה

47

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה יט

 ומעריב בהן. אמ' ר' שמואל בר נחמ' דברי תורה צריכין השחרה, פרנסה מנ', מי יכין לעורב צידו (איוב לח, מא), למוד מאליהו על ידי שהשחיר והעריב בתורה לא כבר זימנתי לו עורבים, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר (מ"א =מלכים א'= יז, ו). מאיכן היו מביאין לו, משולחנו שליהושפט /של יהושפט/. אמ' ר' שמואל בר אמי דברי תורה צריכין השחרה, פרנסה מנ', מי יכין לערב צידו, כך אם אין אדם נעשה אכזרי על גופו ועל בניו ועל בני ביתו כעורב הזה אינו זוכה ללמוד תורה. ר' אסא הוה עוסקן הוה חמא חד עורב עביד קן עביד ביעין עביד אפרוחין, נסב

48

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה ל

 מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון.[ג] פנה אל תפילת הערער (תהלים קב, יח). אמ' ר' אבין אין אנו יכולין לעמוד על אופו שלדוד /של דוד/ פעמים שקורא עצמו מלך ופעמים שקורא עצמו עני. הא כיצד בשעה שהיה צופה ומביט שצדיקים עתידין לעמוד ממנו, כגון אסא יהושפט חזקיה ויאשיה, היה קורא עצמו מלך, שנאמר אלהים משפטיך למלך תן (תהלים עב, א), ובשעה שצופה רשעים יוצאים ממנו, כגון אחז מנשה אמון, היה קורא עצמו עני, שנאמר תפלה לעני כי יעטף (שם /תהלים/ קב, א). ר' אלכסנדרי פתר קריה בפועל. מה הפועל הזה יושב ומשמר כל היום לכשיפליג בעל מלאכתו

49

במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא

 תשחית את עצה לאלו לא תעשו כן אלו חבלו אילנותיהן וכן את מוצא בשעה שהלך יורם מלך ישראל להלחם במואב (מ"ב =מלכים ב'= ג) ויסבו דרך שבעה ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה התחילו בוכים ויאמר מלך ישראל אהה כי קרא ה' לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב השיבו יהושפט האין פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאתו ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים ע"י אליהו להודיע רשעו של יורם שלא היה מודה בו ולא הודה בו אלא יהושפט ויאמר יהושפט יש אתו דבר ה' וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט למה לא

50

במדבר רבה (וילנא) פרשת מסעי פרשה כג

 האחד ועשו ראשונה ולבסוף כתיב ויקחו את הפר אשר נתן להם לכך כתיב מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו אמר הקב"ה למדו מן העורבים שהיו מכלכלין את אליהו שנאמר (שם /מלכים א'/ יז) ואת העורבים צויתי לכלכלך שם ומהיכן היו מביאין לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב משולחנו של יהושפט ולא היו רוצים אותם עורבים ליכנס בביתו של אותו רשע אחאב להוציא משלחנו כלום בשביל אותו צדיק מפני שהיה בביתו עבודת כוכבים הוי מעוף השמים יחכמנו אמר הקב"ה למדו מפרו של אליהו ומן העורבים ואל תפנו אל האלילים להסתכל בם מנין ממה שקראו בענין והורשתם את כל יושבי הארץ

1234567891011121314151617181920