יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מדרש תנאים לדברים פרק יח

 אחאב את אליהו ויאמר לו האתה זה עכר ישראל ויאמר לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך וה"א באלישע (מ"ב ג יג) ויאמר אלישע אל מלך ישראל מה לי ולך לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמיך וה"א באליעזר (דהי"ב כ לז) ויתנבא אליעזר בן דודיהו ממרשה על יהושפט לאמר בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך וה"א בירמיהו (יר' א י) ראה הפקדתיך היום הזה וה"א ביחזקאל (יחז' ג ח) ראה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם: אי מה משה זקן ובן לוי אף נביא זקן ובן לוי ת"ל אליו תשמעון מכל מקום: יקים לך ה' אלהיך

32

מדרש תנאים לדברים פרק יט

 אין אתם עומדין אלא לפני מי שאמר והיה העולם: כשהיה דין +[כתוב בגליון: צ"ל כשהיו בני אדם באין לדין אצל ר' עקיבה בן יוסף]+ בא לפני ר' עקיבה היה אומר להם מה אתם סבורין לפני עקיבה בן יוסף אתם עומדין אין אתם עומדין אלא לפני מי שאמר והיה העולם: וכן יהושפט אומר לדיינים שהושיב בערי יהודה (דהי"ב יט ו) ויאמר לשפטים ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי לה': לפני הכ' והשפ' אש' יה' בימ' הה' שאם היה קרוב ונתרחק כשר שנ' בימים ההם: ד"א לפני הכ' והש' אש' יה' בימ' ההם מיכן אמרו דן את הדין זיכה

33

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 דוד: שמע ה' קול יהו' בשעה שמלכי בית דוד נכנסים בצרה יהו מתפללין לפניך ותהא מעלה אותן מתוכה: ואל עמו תבי' זה יאשיהו שנ' (ע' מ"ב כב כ) ונאספת אל קברת אבותיך בשלום: ידיו רב לו זה מנשה וגם דם נקי שפך מנשה (מ"ב כא טז): ועזר מצ' תה' זה יהושפט שנ' (דהי"ב יח לא) ויזעק יהושפט וה' עזרו: ד"א וזאת ליהו' מלמד שנתפלל משה על ידי דוד מלך ישראל: שמע ה' קול יהו' בשעה שדוד מלך ישראל נכנס לצרה יהא מתפלל לפניך ותהא מעלה אותו מתוכה: ואל עמו תבי' שיחזור אצל אחיו בשלום: ידיו רב לו שלא ירד אחר

34

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יז

 טז כב), ומפני מה הרגו את תבני, כיון שנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו לאשה, הרגו את תבני, עמרי מלך י"ב שנה, בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה (מלך) [וימלך] אחאב בן עמרי על ישראל [בשמרון] עשרים ושתים שנה (שם /מלכים א'/ טז כט), בשנת ארבע לאחאב מלך יהושפט, בן ל"ה שנה היה במלכו, כ"ה שנה מלך בירושלם, בשנת שלש עשרה שנה לאחאב היה רעב גדול בשמרון ג' שנים, ומלחמת בן הדד שתי שנים ומחצה, וישבו שלש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל (שם /מלכים א'/ כב א), אחזיה בן אחאב מלך שנתים, ובשנה השנית לאחזיה נגנז

35

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כ

 א'/ כ כב), ובשלישית אמר לו יען אשר אמרו ארם אלהי הרים ה' וגו' (שם /מלכים א'/ כ כח), (ואחד) [ואיש אחד] מבני הנביאים אמר (לרעהו) [אל רעהו] וגו' (שם /מלכים א'/ כ לה), אמרו זה היה מיכיהו, ובאחרונה אמר לו מי יפתה וגו' (שם /מלכים א'/ כב כ), ובימי יהושפט ויצא אל פניו יהוא בן חנני וגו' (דברי הימים ב יט ב), ויחזיאל בן זכריהו בן בניה וגו' (שם /דברי הימים ב'/ כ יד), ויתנבא אליעזר בן דודוהו ממרשה וגו' (שם /דברי הימים ב'/ כ לז), ובימי יהורם ויבא אליו מכתב וגו' (שם /דברי הימים ב'/ כא יב), ובימי

36

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לג

 המים מעל הארץ, עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם ואני מצריכו לו הה"ד (מלכים א יז) והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב, ר"י ור' נחמיה, ר"י אומר עיר היא בתחום בית שאן ושמה ערבי, ר' נחמיה אמר עורבים ממש היו, ומהיכן היו מביאים לו משלחנו של יהושפט, דרש ר"ע מעשה דור המבול בגנזק של מדי ולא בכו, וכיון שהזכיר להם מעשה איוב מיד בכו וקרא עליהם המקרא הזה (איוב כד) ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה, ישכחהו רחם, הן שכחו רחמי מן הבריות, אף הקב"ה שיכח רחמיו מהם, מתקו רמה, שמיתקו רימה

37

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 הה"ד (במדבר כב) וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור וגו' ועתה לכה נא ארה לי את העם, (שופטים ג) ויאסף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל ויירשו את עיר התמרים, (ד"ה =דברי הימים= ב כ) ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני מדין ועמהם מן העמונים על יהושפט, ועוד כתיב (איכה א) ידו פרש צר על כל מחמדיה, ונכתב חטא שלהם בארבעה מקומות (דברים כג) לא יבוא עמוני ומואבי על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, וכתיב (מיכה ו) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה וגו', עמדו ד' נביאים וחתמו גזר דינם

38

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פג

 בר חנינא בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים, ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים, ר' יהושע בן לוי אמר זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה, זה העמיד ח', בלע יובב חשם הדד שמלה שאול בעל חנן הדר, וזה העמיד ח', שאול ואיש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט, בא נבוכדנצר וערבב אלו באלו ובטל של אלו ושל אלו (ישעיה יד) שם תבל כמדבר ועריו הרס, בא אויל ונתן גדולה ליהויכין, בא אחשורוש ונתן גדולה להמן.ג [לו, לג] וימת בלע, א"ר אבהו לבן מלכים שהיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו בא אחד וסיפק לו מזונות, אמר

39

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לג

 אמר לו אימתי, אמר לו עד יבשת המים מעל הארץ עתיד צדיק אחד לעמוד וליבש העולם ואני מצריכו להן הה"ד והעורבים מביאים לו לחם ובשר וגו' (מ"א =מלכים א'= יז ו), ר' יודה א' עיר היא בתחום ביישן ושמה ארבו, ר' נחמיה א' עורבים ממש היו, ומאיכן מביאין לו, משלחן יהושפט. דרש ר' עקיבה מעשה דור המבול בגינזך ולא בכו, כיון שהזכיר מעשה עורב בכו, קרא זה הפסוק ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה (איוב כד כ) ישכחהו רחם הן שכחו רחמן מן הביריות אף הקב"ה שיכח רחמיו מהם, מתקו רמה שמיתק רימה מהם, עוד לא

40

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פג

 יוסי בר' חנינה אמר מישאן בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים, זה מעמיד אלופים וזה מעמיד נשיאים, אמר ר' יהושע בן לוי זה העמיד שמנה וזה העמיד שמונה, זה העמיד בלע יובב חושם שמלה שאול הדד בעל חנן הדר, וזה העמיד שאול איש בשת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט, בא נבוכדנאצר ביטל את שלאילו ושלאילו שם תבל כמדבר ועריו הרס (ישעיה יד יז), בא אויל מרודך ונתן גדולה ליהויכין בא אחשוירוש ונתן גדולה להמן.(לג) [וימת בלע וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה] אמר ר' אבהו לבן מלכים שהיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו ובא אחד וסיפק

1234567891011121314151617181920