יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

אפריון במדבר פרשת פינחס

 בפני זקני הדור, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, אבל יפה עשה וכמ"ש ביהושפט [דברי הימים ב', י"ז ו'] ויגבה לבו בדרכי ה'. ולכאורה אם פינחס עשה את המעשה בגיאות אינו ראוי לברית שלום (כי הגיאות הוא היפוך השלום), והראה הקב"ה שאינו כן אלא כדין עשה שגבה לבו כמו יהושפט, ולכן בריתו שלום להראות כי באמת לא התגאה רק בדרכי ה' והבן. וי"ל שז"ש המדרש בדין הוא שיטול שכרו, שלא יטעו העולם לומר שעשה חטא במה שנתגאה.[כז ג] אבינו מת במדבר וגו':במס' שבת (דף צ"ו ע"ב) ת"ר מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר ויהיו בני ישראל במדבר

192

רבינו בחיי בראשית פרשת ויצא - וישלח פרק לב

 הזאת שם אותה בכלל מדות החסידים העולים במעלות העליונות השוכנים בהר קדשו, והוא שאמר: (תהלים טו, א - ב) "ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך", "הולך תמים" וגו', (שם, ד) "נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד".וכבר דרשו רבותינו ז"ל: (מכות כד א) "ואת יראי ה' יכבד", זה יהושפט מלך יהודה שכשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי ומורי. ויש לתמוה: איך שמו ז"ל בכלל המדות העליונות האלו, מה שהיה יהושפט מקיים ממה ששאר ההמון חייבין ועושין כן, ומאי רבותא דיהושפט משאר כל ישראל, וכענין שאמרו רז"ל: (חולין לז ב) (יחזקאל ד, יד)

193

רבינו בחיי בראשית פרשת וישלח פרק לד

 להנקם מהם, והרגו הנשיא וכל אנשי העיר, כי כולם אוחזים דרכו, עד כאן.(יד) לתת את אחותנו. אחר כך אמרו: "ולקחנו את בתנו", כי הם המדברים במקום אביהם, ולכן הזכירו "אחותנו" כלפי עצמם, והזכירו "בתנו" כלפי האב. או יהיה "בתנו" כמו אחותנו, וכן מצינו כתוב ביורם בן יהושפט: (מלכים - ב ח, יח) "כי בת אחאב היתה לו לאשה", ואחאב לא היה לו בת, ופירושו: אחות אחאב, וכן תרגם יונתן.(כה) ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. ידוע מדרך חכמת הטבע כי כל שלישי חלוש בכל הנבראים כולם, בין שהוא יום שלישי ללידה בין שהוא יום שלישי לימות העולם, שהרי יום שלישי

194

רבינו בחיי בראשית פרשת וישב פרק לח

 מפרץ שהוא כנגד הלבנה, וידוע כי ימות הלבנה כ"ט יום, וע"כ תמצא מפרץ בן יהודה עד צדקיהו כ"ט איש, כיצד: פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, נמצא דוד עשירי לפרץ. מדוד עד יהויכין תמצא י"ט מלכים, כולם מלך בן מלך, ואלו הן: שלמה, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציה, עזיהו, יותם, אחז, יחזקיה, מנשה, אמון, יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו. הם כ"ט איש כנגד ימות הלבנה, וכשם שהלבנה שוקעת אחר כ"ט יום, כן מלכות בית דוד נפסקה וחרב המקדש בימי צדקיהו שהוא כ"ט לפרץ.אבל במדרש ואלה שמות רבה (שמו"ר טו, כה) סדרו חשבון

195

רבינו בחיי בראשית פרשת וישב פרק מ

 דרך הצדיקים השלמים בבטחון שלא יבקשו סבה כלל, וכן מצינו באליהו שעמד במדבר חסר המזון ובטח בהקב"ה, והקב"ה הזמין לו שם עורבים וכלכלו אותו, כמו שכתוב: (מלכים - א יז, ו) "והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר, ולחם ובשר בערב", והנה העורבים היו סבה לפרנסתו, או בדרך הנס או משולחנו של יהושפט, והקב"ה הזמין לו אותה הסבה והוא לא בקש אותה. והעולה לנו מזה כי יוסף הצדיק לא תלה בטחונו בבשר ודם כלל, והעונש היה על שבקש סבה.(כ) יום הולדת את פרעה. באותו יום נולד בן למלך וקראו את שמו פרעה כשם אביו, ומנהגם היה לעשות משתה בכל שנה באותו

196

רבינו בחיי דברים פרשת דברים פרק א

 לא תגורו מפני איש. ואפילו הוא אלם. כי המשפט לאלהים הוא. מה שאתם דנין לבני אדם אין המשפט לאדם, שאם אתם מחייבין לאדם שלא כדין הרי הקב"ה ישלם לו מצד אחר, ונמצא שאתם חוטאין, שאין משפט זה לאותו שחייבתם כי אם לאלהים שעתיד לשלם לו מה שהפסדתם ממנו, וכן אמר יהושפט: (דברי הימים - ב יט, ו) "כי לא לאדם תשפטו כי לה' ועמכם בדבר משפט".וע"ד הקבלה: כי המשפט לאלהים הוא, בודאי כי הוא שופט העולם, שנאמר: (תהלים עה, ח) "כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים", מקבל ממדת הגבורה שהוא קו הדין, וכן לשון משפט, הוא הדין הנחתך, ולכך

197

ר' יוסף בכור שור במדבר פרשת נשא פרק ו

 כמו אדם שנותן מתנה, כשאינו נותנה בעין - יפה כובש פניו בקרקע בשעת נתינה. ורבותינו הקשו ותירצו כאן קודם גזר - דין, כאן לאחר גזר - דין51. ולפי פירושיהם "ישא ה' פניו אליך": שישמע תפילתך52, כמו "הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה"53, וכמו "אולי ישא פני"54, וכמו ["לולי] פני יהושפט... אני נושא"55, כי המבקש מחבירו דבר כובש פניו, וכשהוא עושה לו בקשתו, הוא מגביה פניו.

198

ר' יוסף בכור שור דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג

 ביהושע שנאמר "הגורל - השני לשמעון... בתוך נחלת בני - יהודא"38, וגם בני - יהודה כללו בגורלו דכתי' "ויאמר יהודא לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי".39(ז) וזאת ליהודה: כלומר: וזאת הברכה עצמה שעשה לראובן, עשה ליהודא, שהתפלל על המלחמה. שמע ה' קול יהודה: כשיצעק אליך במלחמה, שנאמר "ויזעק יהושפט וה' עזרו, ויסיתם אלהים ממנו"40, ואל עמו תביאנו: לשלום, שלא ינצל טרף מידו כשיטרוף באומות וישלול - שלל. וכן הוא אומר "כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו, אשר יקרא עליו מלא רועים, מקולם לא יחת, ומהמונם לא יענה"41. רב לו בידו: ועזר מצריו תהיה: אתה, שלא יהיה צריך אחר, הרי ברכת

199

בעל הטורים דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג

 מורשה ולא יורשים (ב"ב קיט ב), אף הכא נמי:קהלת יעקב. משום דכתיב ביעקב (בראשית כה כז) יעקב איש תם יושב אהלים. מה טובו אהליך יעקב (במדבר כד ה). אימתי התורה מתקיימת כשמתאספין קהלת יעקב (קה"ר יב יא):(ז) שמע ה' קול. ר"ת בגימטריא יהושפט. שהתפלל על יהושפט במלחמת רמות גלעד (ספרי):ידיו רב לו. ס"ת בגימטריא דוד (שם):(ט) ואת בנו. חסר יו"ד. שלא היה בעשרה נסיונות (במדב"ר ג ז):(י) יורו משפטיך ליעקב. שיפוצו בכל ישראל ללמד תורה. וכן אמר יעקב (בראשית מט ז) ואפיצם בישראל (ת"י שם):ישימו קטורה. בגימטריא כמו מעשיר (יומא כו א):וכליל. ב'.

200

דעת זקנים מבעלי התוספות במדבר פרשת מסעי פרק לג

 שבא אלישע תלמידו ויצק אותו מים על ידו של אליהו ונעשו שתי ידיו כשתי מעיינות ומהם נתמלאת התעלה וזהו שאמר הכתוב הנה פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. ומעוף השמים תחכמנו מהעורבים המכלכלים את אליהו והיו מביאים אצלו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומביתו של יהושפט היו מביאים לו ולא היו רוצי' ליכנס לביתו של אחאב להביא משם מפני ע"ז שהיתה בביתו ונ"ל דהא לא הוי כשטה דתלמוד בפר"ק דחולין דמסיק והעורבים מביאים לו וגו' וא"ר יהודה א"ר מבי טבחי דאחאב:

1234567891011121314151617181920