יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

אברבנאל הושע פרק ב

 צדיק שומר אמונים השער הזה כל בעלי אמונה נכנסין בו וכה"א (שם צב, ב - ג - ה) טוב להודות לה' וגו' ואמונתך בלילות כי שמחתני ה' בפעליך מי גרם לנו לבא לידי שמחה זו אלא בשכר אמונה שהאמינו אבותינו בעולם הזה שכולו לילות לכך נאמר להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות, וכן יהושפט אמר לעם (דברי הימים ב' כ, כ) האמינו בה' אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו ה' עיניך הלא לאמונה וצדיק באמונתו יחיה חדשים לבקרים רבה אמונתיך וכן ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו (תהלים קו, יב):(כג) והיה ביום ההוא אענה נאם ה' אענה את השמים וגומר עד סוף הנבואה: לפי שייעדם

172

אברבנאל יואל פרק ג

 והתשועה שהיה ראוי להיות הדבר בהפך שיתוסף אז נגהם אם אפשר וכמ"ש ישעיהו (ל, כו) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים:השאלה הרביעית באומרו כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשיב את שבות יהודה וירושלם וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט וגומר, כי הנה הייעוד הזה יראה מענינו שהוא על תחיית המתים ויום הדין ולכן אמר ונשפטתי אתם ויחסו אל עמק יהושפט המפורסם באומה לאותו דין וכמ"ש עליו ג"כ העירו הגבורים וגומר יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט שהתעורה והיקיצה לישני אדמת עפר יוחסה בכתוב ואיך אפשר שבימים ההמה ובעת ההיא שתהיה

173

אברבנאל יואל פרק ד

 אותה המלחמה והנקמה ברמז באמרו דם ואש וגומר השמש יהפך לחשך וגומר בא לבאר מתי תהיה אותה הנקמה ועל מה תהיה, וזהו כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלם כלומר כאשר יקרב זמן גאולתם וארצה להושיעם הנה ראשונה אקבץ את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט וכתב הרב רבי דוד קמחי שהמלחמה הזאת אשר ייעד הנה היא מלחמת גוג ומגוג שיבא על ישראל ויתן השם בלב כל הגוים לעלות עמו, ואני כבר כתבתי במקום הנזכר למעלה שלא יאמר הנביא כל הגוים כי אם על אדום וישמעאל שהם שתי כתות אמונת הגוים שכוללים כל יושבי תבל

174

אברבנאל עמוס פרק א

 ועמון ומואב. ואמנם למה לא זכר שאר האומות שהחריבו את ישראל נראה לי בסבתו א' מב' טעמים. הא' שעמוס ראה דברי יואל ונסמכה נבואתו לנבואת יואל וכבר פירשתי שיואל ניבא על חרבן המחריבים את א"י וירושלם אם בחרבן ראשון ואם בחרבן שני כמ"ש וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת עמי חלקו (יואל ד, ב), ואמר ג"כ מצרים לשמה תהיה ואדום למדבר שממה, שכמש"ש אמר מצרים על אומת הישמעאלים שנתהוו מהבבליים שעשו חרבן ראשון ואמר אדום על רומי שהחריבה בית שני ולכן לא הוצרך עמוס להנבא עליהם וניבא

175

אברבנאל מיכה פרק א

 ממקומו כמו שנאמר כאן:השאלה הרביעית באומרו בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, כי הנה אכזיב עיר מערי יהודה היתה ושאר הערים שזכר באותה קינה עפרה שפיר צאנן מרות לכיש מרשה ועדולם כולן היו ממלכות יהודה ולמה אם כן יחסם למלכי ישראל הוא כמו למלכי יהודה ושכן מצינו שנקרא יהושפט מלך ישראל וכן אחז, וכל זה איננו שוה לי כי למה לא אמר הנביא בפירוש למלכי יהודה:השאלה החמישית באומרו עד עדולם יבא כבוד ישראל, כי אם היתה הנבואה הזאת קינה על בת יהודה וספור הפורענות העתיד לבוא עליה וחרבנה איך אמר יבוא כבוד ישראל שיראה ממנו כאלו הוא ייעוד טוב

176

אברבנאל מיכה פרק ד

 ידעו מחשבות ה' ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גורנה למה כל אלה חברו אל עמק השדים כדי שיבאו ויפלו ביד אברהם, רצו בזה כי כמו שאותם המלכים שחברו אל עמק השדים נפלו ביד אברהם כן היתה עצת השם יתברך שיהיה באחרית הימים שיתחברו הגוים להלחם אלו עם אלו בעמק יהושפט וסביב ירושלם ובאחרונה יפלו ביד זרע אברהם כי מה שקרה לאבות סימן לבנים. ומפרש רבינו שלמה עתה תתגודדי בת גדוד לזמן החורבן כאומר הנה באחרית הימים יקבץ ה' אתכם כעמיר גורנה להנקם בכם אבל עתה שישראל חטאים את בת גדוד רוצה לומר בת כשדים תתגודדי ועשי גדודיך מצור תשים

177

אברבנאל מלאכי פרק ג

 הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי. וכפי דרכם זה אולי יהיה ייעוד אליהו כייעוד ודוד עבדי נשיא להם (יחזקאל לז, כב) כפי פשוטו. וכתב הראב"ע שאליהו אין ספק שעלה בסערה השמים כמו שהעיד הכתוב ואלישע לא נתפרד ממנו כי אם כשלוקח מאתו, האמנם מצינו אחר כך בימי יהורם בן יהושפט שכתוב ובא אליו מכתב מאליהו הנביא וזה יורה שאז כתבו ושלחו אליו שאילו היה כתוב קודם עלותו היה לו לומר וימצא מכתב מאליהו או ויובא אליו מכתב אשר הניח אליהו, אלא שהאמת הוא שהוא עומד במקום שגזרה חכמתו ומתעסק בעניני בני אדם כפי הצורך ולכן היה נראה לחכמינו הקדושים

178

אור החיים שמות פרשת יתרו פרק כ

 פסל פירוש שלא יפסול את עצמו, כי בחטא האדם בעון עבודה זרה שהיא כנגד כל התורה כולה מטבעו נפסל ויוסר צלם אלהי דכתיב (תהלים ל"ט) אך בצלם יתהלך איש ולא יראו פניו למעלה ונכנס בגדר איסור לבני אל חי לבל יסתכלו בפניו כמאמר הנביא למלך ישראל (מ"ב ג') לולי פני יהושפט וגו':(ה) פקד עון אבות וגו'. פירוש לצד כי אמר שהוא קנאי ברוך הוא וידוע הוא כי הקנאות תפעיל סמוך לדבר המתקנא עליו ורואים אנו הכחשת הדבר חס ושלום כמה וכמה מרדו ופשעו ועשו והצליחו ולא נגעה יד הקנאי, לזה אמר פוקד פירוש ואם ראית הפכיות הקנאה דע כי

179

אור החיים ויקרא פרשת קדושים פרק יט

 הוא נבדל מצד המסך הלז:עוד יכוין באומרו אני ה' אלהיכם כי במה שישמור עצמו מאיסור זה של עבודה זרה בזה ה' אלהיו על דרך אומרם (חולין ה א) כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה. ובדרך רמז יכוין על דרך אומרם ז"ל (מגילה כח א) בפסוק לולי פני יהושפט וגו' מכלל שאסור להסתכל בפני אדם רשע, והוא אומרו כאן ואלהי מסכה לא תעשו לכם פי' לא תעשו עצמיכם אלהי מסכה שאסור להסתכל בכם:(ח) ונכרתה וגו'. יש לתת טעם למה יהיה חמור עונש כהן אוכל קדשים חוץ לזמנם חיוב כרת יותר מאוכל נבילה וטרפה ושקצים. דע כי מן

180

אור החיים דברים פרשת שופטים פרק יח

 יהיה מה שצוה שלא דבר ה' הדבר ההוא, ג' אומרו אשר ידבר בשם ה' למה בפסוק שלפניו אמר בשמי ובפסוק זה אמר בשם ה', ד' אומרו הוא הדבר שלא היה לו לומר אלא לא דברו ה' ואני יודע שחוזר להדבר ההוא:אכן יתבאר הענין על פי מה שאמר הנביא במעשה יהושפט ואחאב במלחמת רמות גלעד (מ"א כ"ב) שכל הנביאים פה אחד דברו לאחאב עלה והצלח, ומדברי מיכיהו בן ימלה נתגלה הדברים שרוח יצא מלפני ה' לפתות אחאב לעלות וליפול במלחמה, ובחידושי על דברי נביאים דקדקתי למה בתחלה עבר על מיכיהו רוח נבות ונתנבא כנביאים הראשונים ואמר עלה והצלח ואח"כ בנבואה

1234567891011121314151617181920