יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ

 לון ויקטול לון קודשא ב"ה וכך הוה דכתיב (ד"ה ב' י"ד) וירדפם אסא והעם אשר עמו וגו' וכתיב ויגוף יי' את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינוסו הכושים (וכן) דוד מה כתיב ביה (שמואל א' ל') ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם אבל אסא איהו רדיף וקודשא בריך הוא מחי, יהושפט מלך יהודה אוף הכי נמי הוה שאיל ואמר לא יכילנא למרדף אנא ולא לקטלא אלא אנא אזמר ואת קטיל לון בגין דלא הוה מפשפש כל כך כאסא וקודשא בריך הוא עבד ליה הכי דכתיב (דה"ב כ) ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יי' מארבים על בני עמון מואב והר שעיר

112

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בא

 דה"א כא) ואני הוא אשר חטאתי וגו') דוד חב וישראל סבלו, ואי רישא דעמא מתפס בחוביה עמא משתזבן, דהא דינא לא שריא עלייהו דכתיב ויאמר יי' לא אדונים לאלה כלומר (ס"א אם אלו) אלו לא הוו רישין לעמא מהאי ארחא ישובו איש לביתו בשלום, כלהו משתזבן אי רישיהון מתפסן, ואפילו יהושפט אתגזר עליה לאתענשא משום דאתחבר באחאב אי לאו ההוא צווחא דכתיב (מלכים א כב) ויזעק יהושפט, עד דהוו אזלי רמש ליליא אמרו מה נעביד אי ניזיל חשך ליליא, אי ניתיב דחלא הוא, סטו מאורחא יתבו תחות אילנא חד ויתבו והוו אמרי מלי דאורייתא ולא דמיכו, בפלגות ליליא חמו חד

113

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 קיימא סיהרא באשלמותא, הדא הוא דכתיב וישב שלמה על כסא יי' למלך, וכתיב שש מעלות לכסא כלא כגוונא דלעילא, ביומוי דצדקיה קיימא סיהרא בפגימותא ואתפגים כמה דאת אמר (ישעיה יג) וירח לא יגיה אורו דתנינן ביומוי (ויקרא מ ב) דצדקיה אתפגים סיהרא ואתחשכו אנפייהו דישראל, פוק וחשיב, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עוזיה, יותם, אחז, יחזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, צדקיהו, וכד אתא צדקיהו אתפגים סיהרא וקיימא על פגימותא, דכתיב (ירמיה נב) ואת עיני צדקיהו עור, ביה זמנא (איכה ב) השליך (ויקרא קיד א) משמים ארץ, האי ארץ אתעברא מקמי שמים ואתרחקת מניה ואתחשכא האי ארץ, (כלומר דקיימא

114

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר עשה ה' אשר זמם

 מטו זמנייהו, אמאי עביד בהו דינא. אלא אינון גרמין בישא לגרמייהו, דהא קב"ה לא עביד בהו דינא, עד לא מטא זמנייהו, אלא, בגין דמשתתפי בהדייהו דישראל, לאבאשא לון, ובגין כך עביד בהו דינא, ואוביד לון מעלמא בלא זמנא, ודא הוא דאבאיש קמיה. ובג"כ אעבר מצראי בימא, ואוביד שנאיהון דישראל בימי יהושפט. וכן כלהו, דהא בגיניהון דישראל אתאבידו בלא זמנא.[אות נד] אבל כד אשתלים זמנא דאוריך לון, ולא תבו, כדין חדוה ותושבחתא קמיה על דאתאבידו מעלמא. בר בזמנא דאתחריב בי מקדשא, דאף על גב דאשתלים זמנא דלהון, דארגיזו קמיה, לא הוה חדוה קמיה, ומההוא זמנא, לא הוה חדוה לעילא ותתא.

115

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמר ויהי ריב בין רועי מקנה אברם

 ויאמר אברם אל לוט וגו' הפרד נא מעלי. לית אנת כדאי לאתחברא בהדאי. כדין אתפרש אברהם מניה, ולא בעא למיהך ולאתחברא עמיה, דכל מאן דיתחבר לחייבא, סופיה למיהך אבתריה, ולאתענש (דף פ"ד ע"ב) בגיניה.[אות קעז] מנלן, מיהושפט, דאתחבר עם אחאב, ואלמלא זכו דאבהן, אתענש תמן, דכתיב ויזעק יהושפט. וכדין אשתזיב, דכתיב ויסיתם אלקים ממנו.[אות קעח] וע"ד לא בעא אברם למיהך בהדיה דלוט. ועם כל דא, לא בעא לוט, למהדר מסורחניה, אלא ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן. ויסע לוט מקדם. אתנטיל מן קדמאה דעלמא, ולא בעא לאתדבקא במהימנותא שלימתא, כאברהם.[אות קעט] אברם ישב בארץ כנען. לאתדבקא

116

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת מקץ מאמר ויכר יוסף את אחיו

 בעי למרדף אבתרייהו, ולא יגיח לון, ויקטול לון קודשא ב"ה. וכך הוה, דכתיב וירדפם אסא והעם אשר עמו וגו', וכתיב ויגוף ה' את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינוסו הכושים. דוד מה כתיב ביה ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, אבל אסא איהו רדיף וקב"ה מחי.[אות קכג] יהושפט מלך יהודה, אוף הכי נמי הוה שאיל, ואמר, לא יכילנא למרדף, ולא לקטלא, אלא אנא אזמר, ואת קטיל לון, בגין דלא הוה מפשפש כל כך כאסא. וקב"ה עבד ליה הכי, דכתיב ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה' מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו.[אות קכד] חזקיה מלך

117

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר ויהי בחצי הלילה

 וגו' הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו, דוד חב, וישראל סבלו. ואי רישא דעמא מתפס בחוביה, עמא משתזבן. דהא דינא לא שריא עלייהו. דכתיב, ויאמר יי לא אדנים לאלה, כלומר, אלו לא הוו רישין לעמא, מהאי אורחא ישובו איש לביתו בשלום. כלהו משתזבן, אי רישיהון מתפסן. ואפילו יהושפט אתגזר עליה לאתענשא, משום דאתחבר באחאב. אי לאו ההוא צווחא, דכתיב, ויזעק יהושפט.[אות צז] עד דהוו אזלי רמש ליליא, אמרו, מה נעביד, אי ניזיל חשך ליליא, אי ניתיב דחלא הוא. סטו מאורחא, יתבו תחות אילנא חד. ויתבו והוו אמרי מלי דאורייתא, ולא דמיכו.[אות צח] בפלגות ליליא, חמו

118

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר והלוחות מעשה אלקים המה

 שלמה, קיימא סיהרא באשלמותא. הה"ד, וישב שלמה על כסא יי' למלך. וכתיב שש מעלות לכסא. כלא כגוונא דלעילא.[אות שפא] ביומוי דצדקיה, קיימא סיהרא בפגימותא, ואתפגים. כד"א, וירח לא יגיה אורו. דתנינן, ביומוי דצדקיה, אתפגים סיהרא, ואתחשכו אנפייהו דישראל.[אות שפב] פוק וחשיב, רחבעם. אביה. אסא. יהושפט. יהורם. אחזיהו. יואש. אמציהו. עוזיהו. יותם. אחז. יחזקיהו. מנשה. אמון. יאשיהו. צדקיהו. וכד אתא צדקיהו אתפגים סיהרא וקיימא על פגימותא. דכתיב ואת עיני צדקיה עור. ביה זמנא השליך משמים ארץ. האי ארץ אתעברא מקמי שמים, ואתרחקת מניה, ואתחשכא האי ארץ.[אות שפג] תאנא, בשעתא דקיימו ישראל על טורא דסיני שארי סיהרא לאנהרא, דכתיב,

119

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר עשה ה' אשר זמם

 בהם דין, אלא הם גרמו רעה לעצמם, כי הקב"ה לא היה עושה בהם דין מטרם שהגיע זמנם, אלא משום שנתחברו לישראל להרע אותם, משום זה עשה בהם דין והאביד אותם מהעולם לפני זמנם. ולכן רע לפניו להאבידם לפני זמנם, ומשום זה הטביע את המצרים בים, והאביד שונאיהם של ישראל בימי יהושפט, וכן כולם, כי בשביל שהריעו לישראל נאבדו לפני זמנם.[אות נד] אבל כד וכו': אבל כשנשלם הזמן שהמתין להם ולא שבו בתשובה, אז שמחה ורנה לפניו על שנאבדו מהעולם, חוץ בזמן שנחרב בית המקדש, שאע"פ שכבר נשלם זמנם שהכעיסו לפניו, מכל מקום לא היה שמחה לפניו, ומעת ההיא ואילך,

120

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר ויהי ריב בין רועי מקנה אברם

 מעלי. אין אתה כדאי להתחבר עמי, אז נפרד אברהם ממנו. ולא רצה עוד ללכת להתחבר עמו. כי כל מי שמתחבר לרשע סופו ללכת אחריו ולהענש בשבילו.[אות קעז] מנלן מיהושפט וכו': מאין לנו זה, מיהושפט שנתחבר עם אחאב. ואלמלא זכות אבות שהיה לו, היה נענש בשבילו, שכתוב ויזעק יהושפט וגו' ואז ניצל שכתוב ויסיתם אלקים ממנו.[אות קעח] ועל דא לא בעא אברם וכו': וע"כ לא רצה אברהם ללכת עם לוט. ועם כל זה לא רצה לוט לחזור מחטאו, אלא ויבחר לו לוט וגו' ויסע לוט מקדם, שפירושו, שנסע מקדמונו של עולם, ולא רצה להדבק באמונה השלימה כמו אברהם.[אות

1234567891011121314151617181920