יהושפט

יהושפט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 635 מקורות עבור יהושפט. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק א

 בטהרה לנסכים ולקרבן. ופירש לאחר שכיפר השם לישראל על מעשה העגל הזהירם על הקרבנות ועל הנסכים כדי לזכותם, לכך נאמר ספר ויקרא אחר מעשה העגל: בר נזירא דרש אשכול הכופר. איש שהכל שלו זה הקב"ה, שנאמר (שמות טו, ג) י"י איש מלחמה, שכיפר באומות ומושיע את ישראל. וראיה לדבר מלחמת יהושפט שהיה בכרמי עין גדי, שנאמר והנה בחצצון תמר, וכתיב (דברי הימים ב, כ, א) ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ונפלו לפני יהושפט. כך עתיד הקב"ה לכפור בכל הגוים ולקרב את ישראל, ולעתיד אשכול הכופר שישראל חכו לתשועת י"י וסבלו הצרות של גלות ואמרו לאומות לי העולם,

92

בראשית רבתי פרשת בראשית

 העולם עד חרבן בית המקדש שעל אותה שעה נאמר ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו (ירמיה ד' כ"ג). ואלו הם, י' דורות מאדם ועד נח, י' דורות מנח ועד אברהם, י"ב מאברהם ועד דוד הרי ל"ב, ועשרים מלכים מדוד ועד חרבן הבית שמלכו זה אחר זה, שלמה, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציה, עוזיה, יותם, אחז, יחזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, הרי נ"ב דור. ולמה לא חשב צדקיהו כדור לפי שצדקיהו בימי יהויכין מלך, ועוד יהויכין מלך אחר מות צדקיהו לכך נחשב ליהויכין ולא לצדקיהו. ויאמר אלהים (א' ג') כ"ג אותיות כנגד כ"ג דורות מאדם ועד

93

בראשית רבתי פרשת וירא

 אביך אל תעזוב (משלי כ"ז י'), ויהי אחרי כן וימת נחש וגו' ויאמר דוד אעשה חסד עם [חנון בן] נחש וגו' (דה"א י"ט א' וב') עד ורוח הקדש צווחת רעך ורע אביך אל תעזוב, בילקוט על הפסוק תמצא גו'. ובית אחיך אל תבא [ביום] אידך (משלי שם) זה יהורם בן יהושפט כיון שמלך עמד והרג כל אחיו שנאמר ויקם יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויהרוג את כל אחיו בחרב (דה"ב כ"א ד') הוי ובית אביך וגו'. טוב שכן קרוב וגו' (משלי שם) הה"ד כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב (שם כ"ו כ"ז). כרה שחת בה יפול, אלו בעלי

94

בראשית רבתי פרשת וישלח

 ואילך אי אתה מוצא מלך לאדום עד יהורם. דוד עשה עמהם ב' מלחמות, א' ע"י יואב, וא' ע"י אבישי, ולא זכר הכתוב שהיה להם מלך, ולא היו ממנים עליהם אלא נציבים שמנה דוד עליהם שנאמר וישם באדום נציבים (ש"ב ח' י"ד). ומנין אתה אומר שלא היה מלך באדום כל ימי יהושפט שנאמר ויתר דברי יהושפט וגו' ומלך אין באדום נצב מלך (מ"א כ"ב מ"ו - מ"ח). איתיבון והא כתיב וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום (מ"ב ג' י"ב). לא (תכ"ד) [תברא], שמאותה שעה שהלך יהושפט למלחמה עם אחאב ראוי היה ליהרג אלא שצעק וה' עזרו, ומאותו יום ואילך אעפ"י שחיה

95

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 ובבתי מדרשיות אולי יתכבשון: יהודה אתה יודוך אחיך. שתהא מלך עליהם והצא ממך נשיאים ומלכים שלשים כמנין יהודה, מאברהם שנקרא נשיא אלהים ועד שלמה ט"ו, אברהם יצחק ויעקב יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד ישי דוד שלמה הרי ט"ו, ומשלמה עד גלות יכניה ט"ו, רחבעם אביה אסא יהושפט יהורם [אחזיהו] יואש אמציה עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מנשה אמון יאשי' יכניה הרי ט"ו, לכך נמשלה מלכות יהודה לירח, שנא' כירח יכול עולם (תהלים פט לח), כשם שהירח עולה ומתגבר עד ט"ו ימים ועוד חוזר ומתכסה מעט מעט עד ט"ו ימים, כך מאברהם עד שלמה ט"ו פרנסין, ושלמה גדול

96

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה' (ירמי' כג כד), אלא כדי להודיע חיבתן של ישראל עליו לעיני כל אומות העולם, כדי שיהיו נוהגין כבוד בהם, ולא דיים שאינם נוהגים בהם בכבוד, אלא שממיתין אותן מיתות משונות זו מזו, ועל כן הוא אומר וקבצתי את כל הגוים [והורדתים] אל עמק יהושפט ונשפטתי (אותם) [עמם] שם (יואל ד ב), יכול על ע"ז ועל גילוי עריות, ת"ל על עמי ונחלתי ישראל וגו' (שם שם), וכתיב מצרים (לשמה) [לשממה] תהיה ואדום למדבר שממה וגו' (שם שם יט), באותה שעה ויהודה לעולם (תהי') [תשב] וירושלים לדור ודור (שם שם כ), וכתיב ונקיתי דמים לא

97

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (תהלים ל א), וכי דוד בנאו והלא שלמה בנאו, דכתיב ויבן שלמה את הבית ויכלהו (מ"א ו יד), אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו לבנותו נקרא על שמו, וכה"א אם אתן שנת לעיני וגו' עד אמצא מקום לה' (תהלים קלב ד ה). התשיעית שירה שאמר יהושפט, שנא' ויועץ (יהושפט) [אל העם] ויעמד משוררים לה' (בהדרת) [ומהללים להדרת] קודש (ובצאת) [בצאת] לפני החלוץ (אומרים) [ואומרים] הודו לה' (כי טוב) כי לעולם חסדו (דה"ב כ כא), מה נשתנית הודייה זו מכל ההודייות, שבכולן נאמר בהן כי טוב, וכאן לא נאמר כי טוב, אלא כביכול אין שמחה לפניו

98

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 היו יראים מן השם כל עיקר ת"ל רק אמור מעתה עד שלא שמעו באזניהם לא היו יראים מששמעו באזניהם היו יראים וכן הוא אומר וייראו האנשים מאד כיוצא בו ויאמר לו המלך עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אלי רק אמת מלמד שלא אמרה מכל לבו אלא שהיה יהושפט מלך יהודה שם, מן למעט כיצד ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב יכול כל היום היה דן א"כ אימתי היו למדין ת"ל מן מיעט שלא היה דן אלא עד שש שעות כיוצא בו ירעם מן שמים ה' יכול רעם במשמע מכל קצות שמים ת"ל מן שאינו נשמע

99

ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא

 בקש להקנותה בפני בעלה לומר כל השנים הללו היתה עמו ולא עשה לה דבר, וזה היתה עמו לילה אחת ועשה לה כל הכבוד הזה. ד"א אמר להם אתם כסיתם ממני את העין בן שאתם מעמידים יהיה כסות עינים [כ, ט"ז]:אסור להסתכל בצלם דמות רשע שנאמר לולי פני יהושפט אני נושא אם אביט אליך ואם אראך רבי אלעזר אמר עיניו כהות שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות משום דאסתכל ביה בעשו הרשע, והא גרמא ליה והאמר רבי יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר הנה הוא לך כסות עינים

100

ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות

 כך בשעה שנעקד תלה עיניו והביט בשכינה אמר הקב"ה אם אני הורג אותו הריני מכריע את אברהם אוהבי אלא גוזרני שיכהו עיניו, והביט בכבוד השכינה והכתיב כי לא יראני האדם וחי אלא תחת המיתה כהו עיניו בזקנותו מכאן אתה למד שהסומא כמת, אסור להסתכל בצלם דמות רשע שנא' לולי פני יהושפט אני נושא אם אביט אליך ואם אראך וא"ר אליעזר עיניו כהות שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות [כ"ז, א] משום דאסתכל ביה בעשו הרשע, והא גרמא ליה והאמר ר' יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנא' הנה הוא

1234567891011121314151617181920