ידיו של משה הלכות גירושין פרק יב

ידיו של משה הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] הוחזקה אשת איש וכו'. כתב הרב המגיד ופסק ר"ח כמאן דאמר תצא וכו' גם רבינו לא כתבו וסמכו להם מפני שמ"ש אינה נאמנת בסתמא הוא שאף אם נשאת תצא וכו' לכאורה דברי הרה"מ תמוהים דנהי דלישנא דאינה נאמנת סתמא משמע דאף אם נשאת תצא זהו דוקא בנשאת אחר שבאו עדים אבל בנשאת קודם שבאו עדים עדיין לא שמעינן מינה ועדיין אנו יכולים לומר דאדרבא תינשא לכתחילה דלא תצא מהתירה הראשון ונראה ליישב דברי הרב דס"ל דלמ"ד דאם משנשאת באו וכו' קאי לרישא דלא תצא מהתירא הראשון ותינשא אף לכתחילה מוכרח דס"ל דאף בנש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.