ידיו של משה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

ידיו של משה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] או שגזל חמץ וכו'. עיין בדברי הרב מל"מ ועיין בדברי מהרש"א בהנזקין דף נ"ג ע"ב ד"ה גזלן וכו' באותו הדיבור ואי חשיב הזק ניכר וכו' עיי"ש בדבריו ולא הבנתי דבריו דלענין שומר לא שייך הא דאתסר ממילא ולכך הוכרחו התוספות ז"ל לומר וכי לא היה לו לשומרו שלא יבא וכו' ודוק.

הלכה ה
[ה] בד"א כשהחזיר הגזילה וכו'. עיין בדברי הרב מל"מ שהקשה לדברי הרמב"ם דסתרי דבריו למ"ש פ"ח דין ח' ולענ"ד נראה לישב בשנדקדק שם פ"ח דמה אשמועינן ואילו היה הגר קיים וכו' דמה שייכות לדין זה למה דקאי הת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.