ידיו של משה הלכות גזלה ואבדה פרק א

ידיו של משה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] מרן בכ"מ אפי' כותי וכו'. עיין להרב מחנה אפרים הל' אלו סימן ג' מה שהקשה למרן והמל"מ דס"ל דגזל הגוי מותר מן התורה מסוגיא דפ"ב דבכורות עיי"ש ובהשגותיו על הרמב"ם ז"ל ואפשר ליישב לדעתם ז"ל דכך היא הכרעת הש"ס בשלמא למ"ד גזל הגוי אסור ואע"פ שהוא מדרבנן מ"מ לא אתפרש בתורה היתר לגזל הגוי אצטריך קרא להתיר אונאה דסד"א בסתם אסרה התורה אונאה בין גוי בין ישראל ובודאי דהוי איסור גזל הגוי מן התורה להכי התיר התורה אונאה בגוי וכיון דאונאה שרי ממילא גזל נמי שרי שהרי בישראל גופיה גזל לא אתי אל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.