ידיו של משה הלכות ביכורים פרק ד

ידיו של משה הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גויים נתתיך הרי הוא אב לכל העולם כולו שנכנסים תחת כנפי השכינה ולאברהם הייתה השבועה תחילה שיירשו בניו את הארץ וכו'. (עי' בתרא דף פ"א תוס' ד"ה למעוטי אדמת גוי וכו' במחלוקת ר"י ור"ת אי יכול הגר לומר בבהמ"ז שהנחלת לאבותינו ודוק) עי' במרן כ"מ ז"ל שכתב וז"ל ומ"ש רבינו וכו' כלומר אע"פ שאברהם אב לכל העולם לא נטלו הגרים חלק בארץ מפני שבתחילה קודם שנאמר לו כי אב וכו' הייתה השבועה וכו' נמצא שלא זכו בה אלא בניו ממש ע"כ ויש לדקדק דלפי פירושו ז"ל היה ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.