ידיו של משה הלכות ביאת המקדש פרק ג

ידיו של משה הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה יח
[יח] וכן טמא וכו' מכין אותו מכת מרדות. ועיין בדברי מרן שכתב וז"ל וחשש הראב"ד שמא משם למד רבינו לומר דביאה במקצת וכו' דכיון וכו' כי פשיט ממצורע נמי מדרבנן היא וכו' ודחה הראב"ד וכו' דביאה מקצת דמצורע דאורייתא וכו' עיי"ש. ולא הבנתי דברי הרב ז"ל כלל דמשמע מדבריו ז"ל דבמצורע יש לצדד הא דבעי טבילה הוי מן התורה ושכך ס"ל להראב"ד והרי מצורע לגבי האי טבילה דיום השמיני משום הבהונות לא הוי אלא לפחות ככל אדם הנכנס לעזרה דלא בעי טבילה אליבא דכו"ע אלא מדרבנן ואי משום מחוסר כיפורים הרי לא קפי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.