ידי אליהו הלכות גירושין פרק יב

ידי אליהו הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה טו
[טו] מי שהוחזקה אשת איש והלכה היא ובעלה למדינת הים וכו' נאמנת ותנשא או תתייבם חזקה שאינה מקלקלת עצמה וכו' בדבר העשוי להגלות לכל וכו' וכן אם בא עד אחד והעיד לה שמת בעלה תנשא על פיו שהדבר עשוי להגלות אפילו עבד או שפחה וכו'. הכי איתא בריש פרק האשה רבה האשה שהלכה היא ובעלה למד"ה שלום בינו לבינה ושלום בעולם ובאה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתייבם וכו' וכן בפ' האשה צרה במשנה שם הוחזקו להיות משיאין עד מפי עד ומפי אשה ואפי' מפי כותי ומפי עבד ומפי שפחה וכו'. והסכימו כל המפרשים שדבר זה ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.