ידי אליהו הלכות גזלה ואבדה פרק א

ידי אליהו הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ה
[ה] כל הגוזל חייב להחזיר הגזלה עצמה וכו' אפי' גזל קורה ובנאה בבירה הואיל ולא נשתנית דין תורה הוא שיהרוס את כל הבנין ויחזיר קורה לבעליה אבל תקנו חכמים מפני תקנת השבים שיהיה נותן את דמיה אפי' גזל קורה ועשאה בסוכת החג וכו'. משנה בפרק הניזקין העיד ר' יוחנן וכו' ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השבים ובפרק לולב הגזול אמר רבינא האי כשורא דמטללתא דגזלה עבדין ליה רבנן תקנתא משום תקנת מריש ה"מ בגו שבעה אבל לבתר שבעה הדר בעיניה ואי חברו בטינא אפי' לאחר שבעה יהיב לה דמי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.