ידי אליהו הלכות אישות פרק יא

ידי אליהו הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ו
[ו] וכן הקטן לא תיקנו לו חכמים נשואין הואיל וסופו לבא לידי נשואין גמורין ומפני מה תיקנו נשואין לקטנה וכו'. הכי איתא בפרק חרש מאי שנא קטן דלא תקינו רבנן נשואין וחרש תקינו ליה רבנן נשואין חרש דלא אתי לכלל נשואין תקינו ליה רבנן נשואין קטן דאתי לכלל נשואין לא תקינו רבנן נשואין והרי קטנה דאתיא לכלל נשואין ותקינו רבנן נשואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר ע"כ ועיקר תקנה זאת כן הוא דהשוטה והשוטה לא תיקנו להם רבנן נשואין ואע"ג דאיכא למיחש בהו שינהגו בהם מנהג הפקר משום דלא קיימא תקנתא דרבנן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.