יד המלך (פאלומבו) הלכות ברכות פרק ז

יד המלך (פאלומבו) הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ג
[ג] ואינו בוצע כו'. גרסינן בגמ' מצוה לבצוע על שתי ככרות כו' וכת' רש"י במ"ש ר"ז בצע אכוליה שירותא שהיה בוצע פרוסה גדולה שהיה די לו לכל הסעודה והק' מיחזי כרעבתנותא והק' הרשב"א דאדרבא זהו עין יפה ועוד דאין זה מענין השמועה והרשב"א הוה גריס הא דרבי זירא קודם מ"ש נקיט תרתי והוה בצע חדא ומש"ה הקשה שאינו מענין השמועה כמו שיראה הרואה בתוך דברי הרשב"א דהוה גריס הכי ועיין במה שכתב מרן הב"י סי' רס"ז דמשמועה זו נראה שאין לבצוע בציעה גדולה דמיחזי כרעבתנותא ולא הזכיר הא דהרשב"א כלל דס"ל שאדרב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.