יד המלך (פאלומבו) הלכות ברכות פרק ה

יד המלך (פאלומבו) הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ו
[ו] הכל חייבים בברכת הזימון כו'. הב"י סימן קצ"ו הביא משם האגור שאם כהן אוכל תרומה והישראל אוכל פת של גויים והכהן נזהר מפת ש"ג דאפ"ה מצטרפין הואיל ואי מייתי להו פת חולין של ישראל הוו אכלי וכתב עליו הב"י שהם דברים בטלים מההיא דערכין וכוונתו להק' דבההיא דערכין למה ליה להש"ס לומר דנהי דהישראל לא מצי אכיל מכהן אבל הכהן הא מצי אכיל מישראל דמשמ' הא אם הכהן אינו יכול לאכול מישראל כגון שאוכל פת ש"ג ואמאי והא אי מייתו להו פת של חולין של ישראל מצו אכלי א"ו דכיון דהשתא לא מצו אכלי לא מצטרפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.