יד המלך (פאלומבו) הלכות ברכות פרק ב

יד המלך (פאלומבו) הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ו
[ו] בחנוכה ובפורים כו'. כתבו התוס' בפרק במה מדליקין דכ"ד ד"ה דתני רב הושעיא וז"ל מיהו אף בחנוכה ובפורים אם לא אמר בתפילה אין מחזירין אותו כדתניא בתוספתא דברכות עכ"ל. כונת דבריהם דתחילה אמרו ואיפכא ליכא למיפשט דדילמא תעניות ומעמדות משום תפילת מוסף וה"ה דחנוכה ר"ל מדלא הזכירו בהדי הנך חנוכה משמע דמזכיר ותי' כו'. וכתבו עוד ומיהו כלומר דהוה מצינן לתרוצי שמה שלא הזכיר בהדיא היינו משום דלא דמי להנך דהתם אם לא הזכיר בתחלה אין מחזירין אותו ובחנוכה מחזירין אותו וכיון דלא דמי להדדי לא נק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.