יד המלך (פאלומבו) הלכות אבל פרק ו

יד המלך (פאלומבו) הלכות אבל פרק ו

  


הלכה א
[א] מד"ס שיהיה האבל כו'. עיין בהרא"ש ז"ל פרק ואלו מגלחין שהביא ס' הראב"ד דגזרת שלשים הוי מן התורה ועיין הריב"ל ח"ג סימן ע"ב דאפשר דס"ל להראב"ד דחתן אסור בתספורת כל שבעה ימי המשתה ולפי דברי הראב"ד אלו ודאי דאסור מכיון דגזרת שלשים הוי מ"ה ועיין בהכנה"ג סימן שמ"ב דדומה לזה הק' הרא"ש בההיא דכתובות דמכניסין את המת כו' הן אמת שק' לזה מ"ש רבינו שאם בא לו אבלות בתוך החופה שאינו נוהג אבלות והתי' שאמרו לההי' דמכניסין את המת כו' לא יעלו לדין זה: