יד המלך (לנדא) הלכות גירושין פרק יב

יד המלך (לנדא) הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] האשה שבאה ואמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.
ה"ה הביא בשם הרמ"ך מה שהגיה שהיה לו לרבינו לפרש והוא שאומרת תוך כדי דיבור, אבל לאחר זמן מרובה לא מיהמנא כמו דאמרינן בנשבתי וטהורה אני. וה"ה ביאר דעתו דמשנתינו שנויה בכל גוונא, וחילק דהא דבעינן דווקא תוך כדי דיבור הוא היכי שבדבריה האחרונים היא עוקרת וחוזרת מדבריה הראשונים, אבל כל שעומדת בדבריה הראשונים אלא שפוטרת את עצמה מצד אחר והכל אפשר להיות אמת לא בעינן בזה תוך כדי דיבור, זה הוא תורף דבריו.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.