יד המלך (לנדא) הלכות גירושין פרק יא

יד המלך (לנדא) הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה כה
[כה] וכן גזרו חכמים שלא ישא אדם מעוברת חבירו ומניקת חבירו ואף על פי שהזרע ידוע למי היא מעוברת שמא יזיק הולד בשעת תשמיש שאינו מקפיד על בן חבירו ומניקה שמא יתעכר החלב והוא אינו מקפיד לרפאות החלב בדברים המועילין לחלב כשיתעכר.
הנה רבינו סתם דבריו ולא חילק בין אלמנה לגרושה, ומשמע דדעתו הוא דבכל מקום צריכה להמתין וכדעת ר"ת [יבמות מב, א בתוד"ה סתם] דחולק על ר"ש הזקן דמחלק בין גרושה לאלמנה. ובאמת נראין דברי ר"ש הזקן דלפי מסקנת הגמרא [יבמות מב, ב] ממסמסא לי' בבעים וחלב, אך משום דא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.