יד המלך (לנדא) הלכות גירושין פרק ט

יד המלך (לנדא) הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ט
[ט] התנה עליה שתגרש כשיעבור מנגד פניה שלשים יום והיה הולך ובא הולך ובא ולא נתיחד עמה כשילך וישהה שלשים יום תהיה מגורשת כו'. במה דברים אמורים בשהתנה ואמר הרי היא נאמנת עלי לומר שלא פייסתיה אבל אם לא האמינה חוששין שמא פייסה כשהיה הולך ובא ומחלה לו וחזר ובטל הגט כשפייסה.
מדברי רבינו נראה דמפרש הא דחיישינן שמא פייסה היינו לרצותה שגם היא תסכים בביטול הגט, ומה שהכריח לרבינו לפירוש זה משום דסבירא ליה לרבינו דבתנאי דמעכשיו אין להבעל כח לבטל הגט בלתי רשותה והסכמתה, וכמו שפסק לעיל פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.