יד המלך (לנדא) הלכות ברכות פרק ו

יד המלך (לנדא) הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה יט
[יט] אסור להאכיל מי שלא נטל ידיו כו' וצווים הרבה ציוו חכמים והזהירו על הדבר אפילו אין לו מים אלא כדי שתיה נוטל ידיו במקצתן ואחר כך אוכל ושותה מקצתן.
וכתב הלח"מ דיצא לרבינו דין זה מגמרא דעירובין דף כ"א [ע"ב], בעובדא דר"ע כשהיה חבוש בבית האסורים דשפך לו השומר מקצתו של מים ולא רצה לאכול עד שהביא לו מים ליטול את ידיו. והקשה על רבינו דמ"מ אין ללמוד משם במקום דאין באפשרי להמציא לעצמו מים אחרים רק מים האלה דיש לו לנטילה דגם בזה יהיה הנטילה קודם, דהא התם היה יכול השומר להביא מים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.