יד המלך (לנדא) הלכות אישות פרק כד

יד המלך (לנדא) הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יד
[יד] העוברת על דת צריכה התראה ועדים ואח"כ תפסיד כתובתה עברה בינו לבינה כו' אם רצה להוציא הרי זה נותן כתובה אחר שתשבע שלא עברה.
וכתב על זה ה"ה ז"ל וז"ל, דדוקא כשידוע שעברה על דת רק שנחלקו אם היה אחר ההתראה או לא היתה שם התראה כלל, אבל אם אינו ידוע אם עברה כלל אם לאו נראה שאינו יכול להשביעה כיון ששטר כתובתה בידה ואחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן, וכ"ש הוא לדעת רבינו שכתב בפי"ד מהלכות מלוה [ה"ג] שהטוען בשט"ח שטר אמנה או רבית או אבק ריבית היה בו שאינו יכול להשביע להמלוה מחמת כך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.