יד המלך (לנדא) הלכות אישות פרק יא

יד המלך (לנדא) הלכות אישות פרק יא

  

הלכה יא
[יא] אמרה היא אמת אמר שלא מצאני בתולה ואיש בא עלי באונס אחר שנתארסתי לו הרי זו נאמנת וכתובתה מאתים כמו שהיתה.
דין זה הוא במשנה פרק קמא דכתובות דף י"ב [ע"ב], ואיפלגי בו ר' גמליאל ור' יהושע, ואיפסקי הלכתא כר' גמליאל דהיא נאמנת משום דברי ושמא ברי עדיף. והנה כל זה הוא לענין הכתובה דאין בידו להפסידה בטענת שמא שלו, אכן לענין לאוסרה עליו, וכגון באשת כהן או בפחותה משלש והיא מודית לדבריו, רק דטענה באשת כהן דעד שלא אירסה נבעלה, ובאשת ישראל בפחותה משלש טענה דנאנסה, אם היא נאמנת גם ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.